Sākumlapa / Sociālā aprūpe / Pensionāru sociālo pakalpojumu centrs
18.01.2018. 5:54
   

Fotogrāfijas

Dambretes turnīrs (Foto no Sociālās aprūpes pārvaldes arhīva)
Līgo svētki centrā (Foto no Sociālās aprūpes pārvaldes arhīva)
(Foto: Olga Belova)
Centra apmeklētāju darinājumi (Foto: Olga Belova)
Intelekta un atmiņas trenēšanas pulciņš (Foto no Sociālās aprūpes pārvaldes arhīva)
Frizētavas pakalpojumi (Foto: Olga Belova)
Rudens izstāde (Foto no Sociālās aprūpes pārvaldes arhīva)

Pensionāru sociālo pakalpojumu centrs

Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes "Sociālais dienests" Pensionāru sociālo pakalpojumu centrs nodrošina:

 • ilgstošas sociālās aprūpes, sociālā darba un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, mājokli un diennakts aprūpi (ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumi): 
 1. personām pensijas vecumā un personām, kurām noteikta I un II invaliditātes grupa un kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nav spējīgas sevi aprūpēt, - uz noteiktu laiku līdz 12 mēnešiem vai uz nenoteiktu laiku;
 2. personām darbspējīgā vecumā un/ vai personām, kurām noteikta III invaliditātes grupa, kuras veselības stāvokļa dēļ nav spējīgas sevi aprūpēt un kurām nepieciešamais sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpes mājās un Naktspatversmes sociālo pakalpojumu apjomu, - uz atveseļošanās laiku līdz 6 mēnešiem.
 • dienas laikā - sociālā darba un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, brīvā laika pavadīšanas iespējas, fiziskās un intelektuālās attīstības veicināšanu, pašaprūpes iemaņu apguvi un izmantošanu (dienas centra pakalpojumi) pensijas vecuma personām un pieaugušām personām ar funkcionāliem traucējumiem (fiziska vai garīga rakstura), - klientiem bez izmitināšanas.

Centra mērķis:

 • nodrošināt apstākļus un speciālistu pieejamību, lai apmierinātu Klientiem ar izmitināšanu pamatvajadzības – mājokli, sociālo aprūpi, sociālo rehabilitāciju un sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu. Maksimālais ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu saņēmēju skaits Centrā ir 210;
 • nodrošināt Klientiem bez izmitināšanas sociālās rehabilitācijas un sociālā darba pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību, psihosociālo atbalstu, sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā, organizēt un vadīt brīvā laika pavadīšanas iespējas (vienlaicīgi ne vairāk par 120 personām). Maksimālais dienas centra pakalpojumu saņēmēju skaits (personām ar funkcionāliem traucējumiem) ir ne vairāk kā 20 personām grupā. 

Centrā klientiem tiek nodrošināts:

 • dzīvojamā platība, neizmitinot vienā dzīvojamā istabā vairāk par 4 cilvēkiem, dzīvojamās istabas ir aprīkotas ar mēbelēm;
 • dzimumam un gadalaikam piemēroti apavi un apģērbs, gultas piederumi un gultas veļa, kā arī dvieļi un personīgās higiēnas preces;
 • racionāla klienta vecumam un veselības stāvoklim atbilstoša ēdināšana ne retāk kā trīs reizes dienā;
 • neatliekamā medicīniskā palīdzība diennakts laikā;
 • tehniskie palīglīdzekļi;
 • sadarbība ar veselības aprūpes iestādēm un nevalstiskajām organizācijām;
 • nepieciešamības gadījumā, nokļūšana līdz poliklīnikai, slimnīcai, VSAA, un citām intitūcijām;
 • klienta reģistrācija pie ģimenes ārsta un centra budžeta ietvaros tiek nodrošināta klienta vajadzībām atbilstoša veselības aprūpe;
 • atbalsts klienta sociālo problēmu risināšanā: sociālā aprūpe, rehabilitācija, psihosociālā palīdzība, sociālo darbinieku konsultācijas;
 • apstākļi, lai klients varētu saturīgi pavadīt brīvo laiku – atpūtai, nodarbībām iekārtotas piemērotas telpas, vide piemērota personām ar kustību traucējumiem, organizētas radošās darbnīcas, kas ar mākslas, mūzikas, kustību un runas terapijas palīdzību, veicina Klientu attīstību un sociālo iemaņu spēju pilnveidošanu;
 • iespēja apmeklēt kultūras un sporta nodarbības un pasākumus, kā arī iespēja iesaistīties aktivitātēs ārpus centra;
 • iespēja tikties ar draugiem, ģimenes locekļiem un radiniekiem;
 • iespēja apgūt atbilstoši funkcionālajam stāvoklim sadzīves un pašaprūpes iemaņas – personīgās naudas izlietojuma plānošana, iepirkšanās, telpu uzkopšana, apģērba mazgāšana, ēdiena gatavošana;
 • izveidota Sociālās aprūpes padome, kuras sastāvā ietilpst Centra Klienti ar izmitināšanu vai viņu likumiskie pārstāvji, radinieki, Centra un Pārvaldes darbinieki, lai sekmētu Centrā dzīvojošo Klientu ar izmitināšanu tiesību ievērošanu. Sociālās aprūpes padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs.

Lēmumu par sociālo pakalpojumu piešķiršanu Pensionāru sociālo pakalpojumu centrā (Klientiem ar izmitināšanu un Klientiem bez izmitināšanas) pieņem Rēzeknes pilsētas domes pārvalde "Sociālais dienests".

2011. gadā vidēji Pensionāru sociālo pakalpojumu centrā atradās 175 Klienti ar izmitināšanu, sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņem 12 personas ar funkcionāliem traucējumiem, dienas centra pakalpojumus saņem vidēji 300 aktīvie pilsētas pensionāri un invalīdi.

Darba laiks: Centrs darbojas diennakts režīmā (ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumi), bet dienas centra pakalpojumi tiek sniegti darbdienās no plkst. 8.00 līdz 16.30.
Centra administrācijas darba laiks: Darbdienās no plkst. 8.00 līdz 16.30.
Adrese: Rēznas iela 41, Rēzekne,
Tālruņi: vadītāja – 64628042, vadītājas vietniece – 64628043, lietvede/fakss - 64624146, sociālie darbinieki – 64625432, darba aizsardzības inženieris – 64622438, medmāsas – 64628057, virtuves bloks – 64627416.
E-pasta adrese: pensionaru.spc@rezekne.lv.

Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes "Sociālais dienests" Pensionāru sociālo pakalpojumu centra vadītāja Lidija Apeināne.

 
© 2018 Rēzeknes pilsētas dome | Pēdējās izmaiņas: 30.11.2016