Sākumlapa / Sociālā aprūpe / Pārvalde "Sociālais dienests"
18.01.2018. 5:50

Pārvalde "Sociālais dienests"

Rēzeknes pilsētas domes pārvalde "Sociālais dienests" ir Rēzeknes pilsētas domes izveidota institūcija – nozares pārvalde, kas veic sociālās politikas izstrādāšanu un īstenošanu Rēzeknes pilsētas pašvaldībā (izveidota 1992. gada 1. jūnijā).

Sociālā dienesta misija: veicināt Rēzeknes pilsētas iedzīvotāju dzīves kvalitāti, nodrošinot sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu (sociālā aprūpe, sociālā rehabilitācija, aprūpe mājās, sociālais un psihologu darbs) sistēmas profesionālu, kvalitatīvu un efektīvu darbību atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām.

Sociālā dienesta mērķis ir nodrošināt sociālo darbu, sociālo aprūpi, sociālās aprūpes pakalpojumus, sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un sociālo palīdzību personām, kurām dzīvesvieta reģistrēta Rēzeknes pašvaldībā.

Sociālā dienesta kvalitātes politika:

 • Sociālais dienests sniedz sociālo palīdzību un nodrošina sociālos pakalpojumus, lai mazinātu sociālo spriedzi un veiksmīgi risinātu sociālās problēmas Rēzeknes pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 • Sociālais dienests nodrošina klientiem sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus atbilstoši saistošiem normatīvajiem aktiem un klientu individuālajām vajadzībām, kā arī nepārtraukti uzlabo Pārvaldes vadības sistēmu, pilnveido esošos un attīsta jaunus sociālos pakalpojumus, atbilstoši klientu vajadzībām.
 • Sociālais dienests rūpējas par savu darbinieku kompetenci, profesionalitāti un aizsardzību, strādājot ar riska grupām.
 • Sociālajā dienestā ir ieviesta un darbojas kvalitātes vadības sistēma, kas ir saistoša katram tā darbiniekam, un darbojas atbilstoši EN ISO 9001:2008 „Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības”.

Sociālā dienesta darbu nodrošina administrācija un četras nodaļas: 

 1. Administrācija - plāno, organizē, vada un kontrolē Sociālā dienesta darbību atbilstoši šim nolikumam un normatīvajiem aktiem.
 2. Grāmatvedības nodaļa - pilda Sociālā dienesta kompetencē esošās funkcijas budžeta plānošanas, izpildes, kontroles un grāmatvedības uzskaites jomā.
 3. Atbalsta nodaļa - plāno, organizē, nodrošina, koordinē un kontrolē sociālo pakalpojumu sniegšanu, sniedz psihosociālo palīdzību, risina sociālos gadījumus, palīdz atjaunot sociālās funkcionēšanas spējas personām un ģimenēm ar bērniem. Koordinē un kontrolē sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu Bērnu sociālo pakalpojumu centrā.
 4. Sociālo pakalpojumu nodaļa - plāno, organizē, nodrošina, koordinē un kontrolē sociālo pakalpojumu sniegšanu, sniedz psihosociālo palīdzību pilngadīgām personām un personām ar invaliditāti, izvērtē viņu funkcionēšanas spējas un vajadzības pēc sociālajiem pakalpojumiem. Koordinē un kontrolē sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu Aprūpes mājās birojā, Naktspatversmē un Pensionāru sociālo pakalpojumu centrā.
 5. Sociālās palīdzības nodaļa - plāno, organizē un nodrošina sociālās palīdzības sniegšanu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības; veic iekšējās kontroles procedūras, izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus un materiālo stāvokli trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa un sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanai, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem; palīdz ģimenei (personai) un personu grupai atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot savus resursus, iesaistot atbalsta sistēmas un veicinot darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.

Pārvaldes pakļautībā ir četras struktūrvienības:

 • Aprūpes mājās birojs, kas nodrošina:
  • aprūpes mājās pakalpojumus pilngadīgām personām, kurām noteikta I vai II invaliditātes grupa, kurām vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ ir grūtības sevi aprūpēt un veikt ikdienas darbus un kurām nav likumīgo apgādnieku vai tie nodarbinātības, vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj nodrošināt nepieciešamo aprūpi.
 • Bērnu sociālo pakalpojumu centrs, kas nodrošina:
  • pamatvajadzību apmierināšanu, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju, speciālistu pieejamību, apstākļus vispusīgai attīstībai, dzīvošanai ģimeniskā vidē, atbalstu sociālo problēmu risināšanā, dzīves prasmju un iemaņu apgūšanu, sociālās funkcionēšanas spēju uzlabošanu, sniedzot ilgstošas un īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojumus bērniem un ģimenēm ar bērniem krīzes situācijā;
  • sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.
 • Naktspatversme, kas nodrošina: 
  • pakalpojumus personām bez noteiktās dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām, lai palīdzētu šīm personām pārvarēt krīzes situāciju, veicinātu sociālā statusa un funkcionēšanas spēju atjaunošanu un iekļaušanos sabiedrībā;
  • ēdināšanas pakalpojumu trūcīgām personām zupas virtuvē.
 • Pensionāru sociālo pakalpojumu centrs, kas nodrošina:
  • pamatvajadzību apmierināšanu, sociālo aprūpi, sociālo rehabilitāciju un speciālistu pieejamību sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanai vai uzlabošanai un dzīves kvalitātes nepazemināšanai pilngadīgām personām, kuras vecuma, funkcionēšanas traucējumu vai veselības stāvokļa dēļ to nevar nodrošināt pašas saviem spēkiem, sniedzot ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus;
  • sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pilngadīgām personām ar funkcionāliem traucējumiem, pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti.

Klientu pieņemšanas laiks:

 • pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 16.30; 
 • otrdienās klienti netiek pieņemti;
 • trešdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00;
 • ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 16.30;
 • piektdienās klienti netiek pieņemti.

(pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 12.30).

Adrese: Zemnieku iela 16a, Rēzekne, LV 4601.
Tālruņi: 26669290 (vadītājs), 28306502 (vadītāja vietnieks), 25630004 (jurists), 29195109 (Grāmatvedības nodaļa), 27334457, 26639111, 27332267 (Sociālās palīdzības nodaļa), 26639222 (Sociālo pakalpojumu nodaļa), 28302279 (Atbalsta nodaļa).
E-pasta adrese: socialais.dienests@rezekne.lv

 
© 2018 Rēzeknes pilsētas dome | Pēdējās izmaiņas: 15.01.2018