Sākumlapa / Sociālā aprūpe / Atbalsts daudzbērnu ģimenēm
18.01.2018. 13:44

Rēzeknes pilsētas pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm

Atbalstu daudzbērnu ģimenēm un kārtību, kādā pilsētas daudzbērnu ģimenes var saņemt statusu apliecinošu dokumentu, nosaka Rēzeknes pilsētas domes 09.03.2012. saistošie noteikumi Nr.8 „Rēzeknes pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanas kārtība”. Daudzbērnu ģimenes statuss tiek noteikts uz 12 mēnešiem.

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”

Noteikts nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums 50% apmērā personai (no aprēķinātās nodokļa summas, bet ne vairāk par 427 euro) par likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.panta pirmās daļas 2.punktā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem — dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, un tām piekritīgo zemi, ja šai personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas gada 1.janvārī ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem. Minēto atvieglojumu piemēro arī gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no minētajiem bērniem.

Rēzeknes pilsētas domes Finanšu pārvaldes Nodokļu nodaļas vadītāja – juriste Ilona Žavoronkova, tālr. 64607663, ilona.zavoronkova@rezekne.lv,
Rēzeknes pilsētas domes Finanšu pārvaldes Nodokļu nodaļas vecākā nodokļu administratore Irīna Firsova, tālr. 64607644, irina.firsova@rezekne.lv,
Rēzeknes pilsētas domes Finanšu pārvaldes Nodokļu nodaļas nodokļu administratore Veronika Kovalevska, tālr. 64607685, veronika.kovalevska@rezekne.lv,
Rēzeknes pilsētas domes Finanšu pārvaldes Nodokļu nodaļas nodokļu maksājumu kontroles un piedziņas speciālists - juriskonsults Natālija Sinicina-Kupra, tālr. 64607646, n.sinicina@rezekne.lv.
www.epakalpojumi.lv – Apmaksā nekustamā īpašuma nodokli ērtāk! 

Pašvaldības pabalsti

Pašvaldības pabalsti saskaņā ar Rēzeknes pilsētas domes saistošiem noteikumiem Nr.70 „Par sociālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā”.

Dzīvokļa pabalsts:

 • siltumenerģijas pakalpojumu apmaksai trūcīgai ģimenei 450 eiro gadā un maznodrošinātai ģimenei 300 eiro gadā;
 • dzīvokļa apsaimniekošanas izdevumu segšanai trūcīgai ģimenei 120 eiro gadā un maznodrošinātai ģimenei 70 eiro gadā;
 • aukstā ūdens un kanalizācijas izdevumu apmaksai trūcīgai ģimenei 40 eiro gadā un maznodrošinātai ģimenei 20 eiro gadā;
 • cietā kurināmā iegādei trūcīgai ģimenei 129 eiro gadā un maznodrošinātai ģimenei 80 eiro gadā.

Pabalsts izglītības ieguves atbalstam, kurās ir bērni no 3 līdz 18 gadiem:

 • trūcīgai ģimenei 90 eiro gadā;
 • maznodrošinātai ģimenei 60 eiro gadā.

Ēdināšanas pabalsts:

 • ēdināšanas pakalpojuma apmaksai audzēknim, kurš apgūst pirmskolas izglītības programmu Rēzeknes pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādē (bērnudārzs) trūcīgai ģimenei 11 mēnešus un maznodrošinātai ģimenei 9 mēnešus gadā;
 • ēdināšanas pakalpojuma apmaksai skolēniem, kuri mācās no 5. līdz 9. klasei vispārizglītojošās skolās.

Jaungada svētku pabalsts tiek piešķirts trūcīgām daudzbērnu ģimenēm, kurās ir bērni līdz 15 gadu vecumam.

GMI (pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai) tiek piešķirts trūcīgām daudzbērnu ģimenēm:

 • darbspējīgai personai – 49,80 eiro mēnesī;
 • daudzbērnu ģimenes bērnam līdz 18 gadu vecumam – 128 eiro mēnesī.

Pabalsts tiek aprēķināts kā starpība starp GMI līmeni un ģimenes ienākumiem.

Pabalsts krīzes situācijā – ne vairāk kā 100 eiro gadā.

Pabalsts dokumentu noformēšanai – ne vairāk kā 30 eiro gadā.

Bez izvērtējuma visām ģimenēm tiek piešķirts:

 • jaundzimušā pabalsts;
 • pabalsts pirmklasniekam;
 • pabalsts ārkārtas situācijā.

  Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes „Sociālais dienests” vadītāja vietniece Ilona Kozlova, tālr. 64625763, ilona.kozlova@rezekne.lv

  Psihosociālais atbalsts

  Psihosociālais atbalsts saskaņā ar Rēzeknes pilsētas domes saistošiem noteikumiem Nr.28 „Par sociālajiem pakalpojumiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā”.

  • Bezmaksas individuālās psihologa konsultācijas bērniem un vecākiem;
  • Bezmaksas pašpalīdzības un psiholoģiskā atbalsta grupas bērniem un vecākiem;
  • Bezmaksas izglītojošās lekcijas vecākiem;
  • Bezmaksas sociālā darba pakalpojums, ja ģimenē ir bērna augšanai un attīstībai nelabvēlīgi apstākļi.

  Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes „Sociālais dienests” Atbalsta nodaļas vadītāja Anita Batare, tālr. 64623513, anita.batare@rezekne.lv.

  Braukšana sabiedriskajā transportā

  Braukšana sabiedriskajā transportā saskaņā ar Rēzeknes pilsētas domes saistošiem noteikumiem Nr.5 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rēzeknes pilsētas sabiedriskajā transportā”.

  Braukšanas maksas atvieglojumu apliecinošs dokuments ir "Rēzeknieša karte". Tā ir divu veidu:

   

  • "Rēzeknes pilsētas iedzīvotāja karte";
  • "Rēzeknes pilsētas skolēna apliecība".

  Ar Rēzeknieša karti ("Rēzeknes pilsētas iedzīvotāja karti") ir tiesības bez maksas braukt Rēzeknes pilsētas sabiedriskajā transportā visa kalendārā gada laikā personām, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā un kuras atbilst kādai no kategorijām:

   

  • Maznodrošinātas un trūcīgas personas;
  • Trešās grupas invalīdi;
  • Pirmsskolas vecuma bērni, kuri apmeklē Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes, tostarp tie, kuru dzīvesvieta nav deklarēta Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā;
  • Pensionāri un personas, kuras vecākas par 60 gadiem;
  • Personas, kuru apgādībā ir bērni līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai vai līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja tie turpina mācības klātienē vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai augstskolu pilna laika studiju programmā;
  • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas;
  • Personas, kurām ar Rēzeknes pilsētas domes lēmumu ir piešķirts visaugstākais domes apbalvojums – tituls "Rēzeknes Goda pilsonis", arī tie, kuru dzīvesvieta nav deklarēta Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā;
  • personas, kuru mēneša vidējie ienākumi pēdējos 12 mēnešos nepārsniedz 90% no Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētā valstī strādājošo pagājušā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēra (bruto);
  • 1991.gada barikāžu dalībnieki, kuriem ir piešķirtas 1991.gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmes, arī tie, kuru dzīvesvieta nav deklarēta Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā.

  Rēzeknieša karti ("Rēzeknes pilsētas skolēna apliecība") iegādāties un braukt ar atvieglojumiem Rēzeknes pilsētas sabiedriskajā transportā ir tiesības:

   

  • Bērniem-bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri atrodas audžuģimenēs, aizbildnībā, pilsētas teritorijas bērnu aprūpes institūcijās esošajiem bērniem līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai vai līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja tie turpina mācības klātienē vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai augstskolu pilna laika studiju programmā;
  • Rēzeknes pilsētas vispārējās izglītības iestāžu 1.–12. klašu skolēniem, kuru dzīvesvieta nav deklarēta Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā, – ar 50% atlaidi no biļetes cenas;
  • Personām, kuras mācās vispārējās, profesionālās izglītības iestādēs, kā arī augstskolās un koledžās un kuru dzīvesvieta ir deklarēta Rēzeknē, – ar 100% atlaidi no biļetes cenas.

  Interešu izglītība

  Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs (turpmāk – ARPC) „Zeimuļs” vēra vaļā savas durvis apmeklētājiem 2012.gada 1.septembrī.

  ARPC „Zeimuļs” aktivitātes ir paredzētas bērniem un jauniešiem līdz 25 gadu vecumam.

  2015./2016. mācību gadā centrā tiek īstenotas 86 interešu izglītības programmas.

  Visas interešu izglītības programmas ir bez maksas un darbojas uz brīvprātības principa.

  Ar valsts finansējumu pedagogu darba atalgojumam, pašvaldības un vecāku atbalstu, interešu izglītība ir pieejama visiem bērniem un jauniešiem, kas tajā grib iesaistīties.

  Interešu izglītība bērniem un jauniešiem nodrošina:

  • lietderīgu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu;
  • radošo pašizteiksmi, talantu izkopšanu, pašattīstību;
  • socializāciju;
  • pirmo profesionālo iemaņu apguvi, karjeras plānošanu;
  • formālajā izglītībā iegūto zināšanu un prasmju papildināšanu.

  Interešu izglītība tiek piedāvāta dažādās programmās:

  • kultūrizglītībā (dejas māksla, mūzika, vizuālā un lietišķā māksla, teātra māksla, folklora u.c.);
  • tehniskajā jaunradē (lego robotika, foto, tehniskā modelēšana un kokapstrāde, elektronika, robottehnika);
  • sporta programmās (sporta dejas, ielu vingrošana, tūrisms, trenažieri);
  • vides izglītībā (floristika, mazpulki);
  • jauniešu iniciatīvu programmās (jauniešu klubi un interešu grupas);
  • citās programmās (žurnālistika, astronomija, kulinārijas programmas).

  ARPC „Zeimuļs” interešu izglītības nodaļas galvenais uzdevums - mūsdienīgu, kvalitatīvu un daudzveidīgu interešu izglītības programmu piedāvājums, kas nodrošina jaunu zināšanu, prasmju, iemaņu apguvi atbilstoši dažādajām bērnu un jauniešu vajadzībām.

  ARPC „Zeimuļs” metodiķe Olita Kuksa, tālr. 27854724, olita.kuksa@rezekne.lv un Agita Gailiša, tālr. 64622511, agita.sekova@gmail.com

  Jaunatnes neformālā izglītība

  Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” (ieskaitot 2 jauniešu centrus „JACis” un „Draugu centrs”) īsteno Rēzeknes pilsētā jauniešu neformālo izglītību.

  Jaunatnes neformālā izglītība (angliski – non-formal education) ir personu vecumā no 13 līdz 25 gadiem jebkura ārpus formālās izglītības organizēta izglītojoša darbība, kas ir pielāgota jauniešu vajadzībām un interesēm, kas attīsta zināšanas, prasmes, iemaņas un attieksmes. Jaunatnes neformālā izglītība papildina formālo izglītību, nodrošinot jauniešu vērtību sistēmas veidošanos, to iemaņu un prasmju apguvi, kas nepieciešamas sociāli un ekonomiski aktīvam savas valsts pilsonim, kurš spēj aktīvi līdzdarboties lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, integrēties sabiedrībā un darba tirgū.

  Gada laikā ARPC „Zeimuļs”, „JACis” un „Draugu centrs” aicina jauniešus piedalīties vairāk nekā 600 bezmaksas neformālās izglītības pasākumos. Tie ir ārpusskolas un ārpus interešu izglītības notiekošie pasākumi jauniešiem - konkursi, diskusijas, radošās darbnīcas, ārpusskolas izglītojošās, sportiskās, sociālās, drošības, karjeras, veselības, jauniešu līdzdalības, labdarības u.c. aktivitātes.

  Papildus informācija:

  Eleonora Ivanova - Rēzeknes pilsētas Jaunatnes lietu speciāliste Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādē „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” 2.8 kab., Krasta iela 31, Rēzeknē, tālr. 646 22599, mob.t. 26033202, e-pasts: eleonora.ivanova@rezekne.lv;
  Rēzeknes pilsētas Jauniešu atvērtais centrs „JACis”, Kr. Valdemāra ielā 21, Rēzeknē, mob.t.26455077, e-pasts: jacislv@gmail.com;
  Rēzeknes pilsētas Jaunatnes iniciatīvu centrs „Draugu centrs”, Atbrīvošanas alejā 166, Rēzeknē, mob.t. - 27878606,e-pasts: draugucentrs@inbox.lv;
  Jaunatnes iniciatīvu/intelektuālo spēļu istaba, ARPC 3.8 kab., Krasta iela 31, Rēzeknē;
  Jaunatnes informācijas un jaunatnes nevalstisko organizāciju atbalsta punkts, ARPC 2.9 kab., Krasta iela 31, Rēzeknē, mob. t. – 28657213, e-pasts: infojaunatnei@rezekne.lv;
  Rēzeknes pilsētas Jauniešu dome, ARPC 2.10 kab., Krasta iela 31, Rēzeknē, e-pasts: jauniesu.dome@inbox.lv.

  Par atbalstu norēķiniem par elektrību

  No 2016.gada 1.janvāra AS “Latvenergo” turpina nodrošināt  elektroenerģiju par zemāku cenu valsts noteiktām mērķa grupām: daudzbērnu ģimenēm, maznodrošinātām un trūcīgām personām, I grupas invalīdiem, kā arī ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns invalīds.

  Valsts atbalsta programmas ietvaros 2016. gadā  daudzbērnu ģimenes (ģimenes, kurās aug 3 un vairāk bērni, arī - līdz 24 gadu vecumam, ja bērni mācās) katru mēnesi par pirmajām 300 izlietotajām kilovatstundām varēs norēķināties par subsidētu cenu (kas atbilst vēsturiskajam Starta tarifam)*, bet par pārējām – atbilstoši izvēlētajam Elektrum produktam.

  Savukārt maznodrošinātas un trūcīgas mājsaimniecības, I grupas invalīdi, kā arī ģimenes, kuru aprūpē ir bērns invalīds, katru mēnesi var saņemt atbalstu pirmajām 100 patērētajām kilovatstundām.

  Tieši tāpat kā 2015.gadā, arī 2016.gadā maznodrošinātām un trūcīgām personām atbalstu Latvenergo piešķirs katru mēnesi saņemot datus no pašvaldību sociālajiem dienestiem, tādēļ šiem klientiem papildus nekur nav jāvēršas.

  Daudzbērnu ģimenēm, ģimenēm, kuras aprūpē ir bērns invalīds, kā arī 1.grupas invalīdiem atbalstam būs jāpiesakās elektrum.lv. Ja daudzbērnu ģimene atbalstu ir saņēmusi 2015.gadā, Latvenergo atkārtoti pārbaudīs informāciju un atbalstu piešķirs automātiski. Savukārt tām daudzbērnu ģimenēm, kurās aug bērni līdz 24 gadu vecumam un kuri turpina mācības, jāpiesakās portālā elektrum.lv.

  Vienlaikus ir iespējams saņemt tikai vienu atbalsta veidu. Piemēram, daudzbērnu ģimene ar trūcīgās ģimenes statusu var saņemt tikai atbalstu, kas ir paredzēts daudzbērnu ģimenēm, bet nevar vienlaicīgi saņemt atbalstu trūcīgām personām. Svarīgi, ka valsts  atbalstu var  attiecināt uz jebkuru Latvenergo līgumu. Atbalstu var saņemt arī tad, ja atbalsta saņēmējs dzīvo īrētā īpašumā vai par elektroenerģiju norēķinās ar apsaimniekotāju. Šajā gadījumā klientam ir jānorāda Latvenergo līguma numurs, uz kuru atbalstu nepieciešams attiecināt.

  * Šo cenu 2016.gadā veido elektroenerģija – 0,0131 EUR/kWh -  un attiecīgajā norēķinu periodā spēkā esošais tarifs par sistēmas pakalpojumiem, OIK un PVN likme

  Atbalsta veids

      

  Cik liels atbalsts?

      

  Kā pieteikties?

      

  Uz cik ilgu laiku tiek piešķirts atbalsts ?

  Daudzbērnu ģimenēm  

  300 kWh mēnesī par zemāku cenu   

  Portālā elektrum.lv

  Līdz 2016.gada beigām

  Personām ar 1.grupas invaliditāti   

  100 kWh mēnesī par zemāku cenu

  Portālā elektrum.lv vai Latvenergo klientu apkalpošanas centros Elektrum   

  Līdz 2016.gada beigām

  Ģimenēm ar bērnu invalīdu

  100 kWh  mēnesī par zemāku cenu

  Portālā elektrum.lv vai Latvenergo klientu apkalpošanas centros Elektrum

  Līdz 2016.gada beigām

  Trūcīgām un maznodrošinātām personām   

  100 kWh mēnesī par zemāku cenu

  Nav jāpiesakās, visus datus Latvenergo nosūta sociālais dienests   

  Kamēr spēkā ir trūcīgas (maznodrošinātas)

  personas statuss

  Sīkāka informācija par atbalstu – portālā elektrum.lv

  https://www.elektrum.lv/lv/majai/klientiem/atbalsts-norekiniem-par-elektribu/

  Noderīgas saites

  Valsts nodrošinātie atbalsta pasākumi daudzbērnu ģimenēm  http://www.lm.gov.lv/text/1571

  Portāls daudzbērnu ģimenēm  http://www.godagimene.lv

  Biedrība „Rēzeknes māmiņu klubs”  http://www.mkrezekne.lv  

   
  © 2018 Rēzeknes pilsētas dome | Pēdējās izmaiņas: 12.10.2017