Sākumlapa / Sociālā aprūpe / Aprūpes mājās birojs
18.01.2018. 13:45

Aprūpes mājās birojs

Aprūpes mājās birojs ir Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes "Sociālais dienests" struktūrvienība, kura dienas laikā nodrošina aprūpes mājās pakalpojumu pilngadīgām personām, kurām ir noteikta I vai II invaliditātes grupa, kurām vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ ir grūtības sevi aprūpēt un veikt ikdienas darbus, kurām nav likumīgo apgādnieku vai tie nodarbinātības, vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj nodrošināt nepieciešamo aprūpi.

Biroja mērķis: nodrošināt kvalitatīvu, normatīvajiem aktiem atbilstošu aprūpes mājās pakalpojumu personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt, kā arī nepārtraukti uzlabot aprūpes mājās pakalpojumu atbilstoši klienta vajadzībām un Sociālā dienesta kvalitātes politikai.

Aprūpes mājās biroja uzdevumi:

 • sniegt klientiem aprūpes mājās pakalpojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 • apsekot personu mājās viņai pieņemamā laikā, izvērtēt personas vajadzības pēc aprūpes mājās pakalpojuma un resursus, noteikt nepieciešamo aprūpes mājās pakalpojuma līmeni un apjomu;
 • nodrošināt aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanu Klientam ar psiholoģiski saderīgu darbinieku – aprūpētāju;
 • sniegt konsultācijas par Aprūpes mājās biroja darba organizāciju, aprūpes mājās pakalpojuma izmantošanas iespējām, pakalpojuma cenu un samaksas kārtību;
 • nodrošināt ar Klientu saistītās informācijas iegūšanu, lietošanu un glabāšanu atbilstoši ierobežotas pieejamības informācijas statusam;
 • nodrošināt Klientam vai viņa likumiskajam pārstāvim iespēju izteikt un rakstiski iesniegt sūdzības un priekšlikumus par aprūpes mājās pakalpojuma uzlabošanu.

Aprūpes mājās biroja aprūpes mājās pakalpojuma līmeņi:

 • pirmā līmeņa aprūpe ir 2 reizes nedēļā, līdz 16 stundām mēnesī, pakalpojuma cena EUR 5,69 mēnesī. Aprūpes mājās pakalpojuma pirmajā līmenī ietilpst šādi darbi: piegādāt produktus no veikala vai gatavu ēdienu, medikamentus un saimniecības preces, nodot un saņemt veļu mazgātavā, apģērbu ķīmiskajā tīrītavā, iznest sadzīves atkritumus, veikt maksājumus par komunālajiem pakalpojumiem un abonēt laikrakstus, piegādāt laikrakstus un grāmatas, pavadīt Klientu pastaigās, pie ģimenes ārsta un citiem speciālistiem, uz veselības aprūpes iestādēm, apmeklēt slimnīcā;
 • otrā līmeņa aprūpe ir 2 reizes nedēļā, līdz 24 stundām mēnesī, pakalpojuma cena EUR 8,54 mēnesī. Aprūpes mājās pakalpojuma otrajā līmenī ietilps šādi darbi: pirmā līmeņa aprūpes pakalpojumi + palīdzēt Klientam mazgāt logus un nomainīt aizkarus, siltināt logus ziemai, mazgāties vannā, pirtī, uzkopt dzīvokli, nomainīt gultas veļu, uzkopt koplietošanas telpas, uzkopt radinieku kapus;
 • trešā līmeņa aprūpe ir 2 reizes nedēļā, līdz 32 stundām mēnesī, pakalpojuma cena EUR 9,96 mēnesī. Aprūpes mājās pakalpojuma trešajā līmenī ietilpst šādi darbi: pirmā un otrā līmeņa aprūpes pakalpojumi + piegādāt Klientam kurināmo telpās, iznest izdedžus un pelnus, piegādāt dzeramo ūdeni telpās un iznest lietoto ūdeni.

Pakalpojuma piešķiršanas kārtība

Lai saņemtu aprūpes mājās pakalpojumu, persona vai viņas likumiskais pārstāvis vēršas Aprūpes mājās birojā un, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz:

 • iesniegumu, kurā persona norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;
 • iztikas līdzekļu deklarāciju, kas noteikta normatīvajos aktos par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu, ja sociālā pakalpojuma izmaksas sedz no pašvaldības budžeta līdzekļiem;
 • ģimenes ārsta izziņu par veselības stāvokli un funkcionālo spēju traucējuma smaguma pakāpi; medicīnisko kontrindikāciju neesību un ierakstu par aprūpes mājās pakalpojuma nepieciešamību (izziņa 027/u);
 • psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesību un aprūpes mājās pakalpojuma nepieciešamību, ja aprūpes mājās pakalpojums nepieciešams personai ar garīga rakstura traucējumiem;
 • invaliditāti apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), ja aprūpes mājās pakalpojumu vēlas saņemt persona ar invaliditāti;
 • citus dokumentus pēc pieprasījuma, kuri nepieciešami lēmuma par aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanu, atteikšanu, pārtraukšanu.

Aprūpes mājās biroja sociālā darba speciālists normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos, pēc minēto dokumentu saņemšanas un reģistrēšanas, sadarbībā ar Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu nodaļas sociālo darbinieku, apmeklē personu dzīvesvietā un izvērtē personas vajadzības pēc aprūpes mājās pakalpojuma un pašvaldības iespējas sniegt personas individuālajām vajadzībām atbilstošu aprūpes mājās pakalpojumu, kā arī izvērtē personas ģimenes locekļu vai apgādnieku (ja personai tādi ir) līdzdarbības iespējas.

Aprūpes mājās pakalpojumu piešķir ar lēmumu, ko paraksta Sociālā dienesta vadītājs.

Pēc lēmuma pieņemšanas par aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanu, tiek noslēgts aprūpes mājās pakalpojuma līgums.

Klients par aprūpes mājās pakalpojumu norēķinās atbilstoši Domes apstiprinātajam cenrādim, pēc Sociālā dienesta piestādītā rēķina.

Aprūpes mājās pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības līdzekļiem, ja:

 • Klients, kurš atbilstoši normatīvajiem aktiem atzīts par trūcīgu un tā likumīgie apgādnieki normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nevar samaksāt par aprūpes mājās pakalpojumu;
 • Klients nav noslēdzis testamentāru vienošanos vai mantas atsavinājuma līgumu, pirkuma, dāvinājuma un uztura līgumu par labu trešajai personai.

Aprūpes mājās pakalpojumu nepiešķir, ja, izvērtējot personas individuālās vajadzības pēc aprūpes mājās pakalpojuma, funkcionālo spēju traucējuma pakāpi, ģimenes ārsta slēdzienu par personas veselības stāvokli, medicīnisko kontrindikāciju neesību, pašvaldības iespējas sniegt personai nepieciešamos aprūpes pakalpojumus, tiek konstatēts, ka šai personai nepieciešama diennakts aprūpe vai šai personai nepieciešamo aprūpes pakalpojumu apjoms pārsniedz dzīvesvietā piedāvātā aprūpes mājās pakalpojuma apjomu.

Darba laiks: no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.30.
Adrese: Viļānu ielā 10, Rēzeknē, LV 4601.
Tālrunis: 646-27260.
E-pasts: aprupe.majas@rezekne.lv

Aprūpes mājās biroja vadītāja Rita Germa.

 
© 2018 Rēzeknes pilsētas dome | Pēdējās izmaiņas: 23.02.2015