Sākumlapa / Skaitļi un fakti
27.09.2017. 0:41
   

Skaitļi un fakti

Pilsēta

Pirmo reizi vēstures dokumentos minēta – 1285. gadā.
Pilsētas tiesības ieguvusi – 1773. gadā.
Platība – 17.5 km2.

Attālums no Rēzeknes līdz lielākajām Latvijas pilsētām

Attālums no Rēzeknes, km Latvijas Republikas pilsētas
242 Rīga
93 Daugavpils
279 Jelgava
273 Jūrmala
457 Liepāja
434 Ventspils
Rādītāji Mērvienība 2006. gads 2007. gads 2008. gads 2009. gads 2010. gads 2011. gads 2012. gads 2013. gads 2014. gads 2015. gads 2016. gads
Pašvaldības budžets
Rēzeknes pilsētas pašvaldības pamatbudžets, izdevumi tūkst. eiro   27188 34701 25292 31296 41004 42907 45503 32263 30815 30504
Iedzīvotāji
Iedzīvotāju skaits Rēzeknē, gada sākumā cilv. 35975 35570 35126 34444 33456 32422 31378 30756 29948 29317 28692
Iedzīvotāju skaita izmaiņas cilv. -405 -444 -682 -988 -1034 -1044 -622 -808 -631 -625 -518
Iedzīvotāju dabiskais pieaugums cilv. -200 -148 -131 -141 -282 -200 -199 -206 -230 -215 -185
Migrācijas saldo cilv. -205 -296 -551 -847 -752 -844 -423 -602 -401 -357 -333
Demogrāfiskā slodze uz 1000 darbspējas vecuma iedzīvotājiem cilv. 506 493 495 487 498 533 555 572 591 609 624
Iedzīvotāju vidējais vecums gadi 40.5 40.3 40.5 40.8 41.1 41.4 42.2 43.1 43.1 43.4 43.3
Iedzīvotāji pēc tautības: cilv.                      
latvieši   16190 16106 15923 15737 15533 14793 14442 14144 13781 13486 13164
krievi   17885 17643 17254 16941 16597 14891 14213 13846 13382 13027 12675
citas tautības   2571 2596 2706 2848 2944 2738 2723 2766 2785 2804 2853
Iedzīvotāju blīvums gada sākumā cilv. uz 1km2 teritorijas 2094 2019 1994 1974 1630 1801 1753 1709 1664 1629 1594
Reģistrētās laulības skaits 239 256 201 156 139 191 186 137 166 164 174
Šķirtās laulības skaits 137 141 103 95 90   128 116 103 95 86
Nodarbinātība un bezdarbs
Strādājošo skaits pamatdarbā vidēji gadā tūkst. cilv. 15.4 16.2 15.6 12.7 12.1 12.0 12.3 12.1 12.2    
Darba devēju skaits gada sākumā, VID dati bez IK skaits 1264 1343 1392 1468 1574 1658 1704 1035 1128
Bezdarba līmenis gada beigās, īpatsvars ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaitā procentuāli 10.0 7.6 11.8 23.4 23.0 17.9 19.8 16.6 15.2 16.4 15.7
Reģistrēto bezdarbnieku skaits cilv. 1835 1377 1983 4000 3972 3387 2952 2517 2312 2230 2100
Ienākumi
Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa sabiedriskajā sektorā eiro            
Rēzeknē, bruto 518 515 532 549 569 595 638 682
neto 387 372 380 392 411 436 460 497
Uzņēmējdarbība
Ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistiskas vienības kopā skaits 1503 1688 1786 1773 1734 1783 1848 1862 1877 1938  
Ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistiskas vienības pa lieluma grupām: skaits            
mikro 1327 1492 1583 1599 1568 1618 1683 1698 1727 1803  
mazās 143 161 171 151 145 143 138 137 128 113  
vidējās 30 32 29 21 19 20 25 25 20 20  
lielās 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2  
Ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistiskas vienības pa uzņēmējdarbības formām: skaits            
pašnodarbinātās personas 707 801 790 810 775 799 830 825 828 865  
individuālie komersanti 126 151 188 186 184 183 173 174 161 163  
komercsabiedrības 655 723 795 763 760 787 834 839 878 903  
zemnieku un zvejnieku saimniecības 15 13 13 14 15 14 11 12 11 9  
Ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistiskas vienības uz 1000 iedzīvotājiem skaits 41 47 50 50 50 56 59 61 63 67  
Rēzeknē reģistrēti:            
fondi, nodibinājumi un biedrības 60 48 46 75 94 107 112 124 129 126  
valsts budžeta iestādes 14 14 13 10 7 8 6 5 5 6  
pašvaldību budžeta iestādes 17 15 17 18 12 12 14 13 13 12  
Uzņēmumu reģistrēšanas dinamika skaits 149 143 130 100 119 134 141 111 127 108 90
Likvidēto uzņēmumu skaits skaits 56 109 55 49 89 72 47 63 70 115 143
Rūpniecība
Apstrādes rūpniecības neto apgrozījums, A, B, C nozares, CSP dati  tūkst. eiro     42772 51166 63261 79614 69363 79368 78580  
RSEZ uzņēmējsabiedrību darbības rādītāji:            
apgrozījums tūkst. eiro 24730 33408 54584 61984 54485 64726 70000 84466
eksporta apjoms tūkst. eiro 7635 10639 26094 29305 19815 24949 18000 18065
Būvniecība
Individuālo dzīvojamo māju nodošana ekspluatācijā, jaunbūves kopējā platība, m² 2255, 11mājas 1795, 8mājas 2735, 11mājas 2988, 12mājas 1860, 9mājas 2155, 6mājas 560, 3mājas 862, 7mājas  1234, 7mājas 1554, 9mājas  
Dzīvojamo ēku nodošana ekspluatācijā, 2 un vairāku dzīvokļu kopējā platība, m² 3082 m², 36 dzīvokļi 2228 11.dz.            
Mājokļi un palīdzības reģistra dati
Mājokļu skaits gada beigās skaits 15618 15644 15281 15546 15268        
Vispārējās kārtas pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrs personu skaits 364 396 400 398 391 381 412 357 333 288 288
Pirmās kārtas pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrs personu skaits 128 141 125 128 123 77 30 56 29 26 32
Piešķirtie dzīvokļi personām skaits 14 10 14 20 28 16 16 74 30 23 74
Komunālie pakalpojumi
Siltumenerģijas piegāde iedzīvotāju sadzīves vajadzībām tūkst. MWh 107.3 100.6 87.3 95.5 101.7 87.1 91.5 92.3 89.8 87.2 96.5
Ūdens ņemšana no dabīgajiem avotiem, SIA „Rēzeknes Ūdens” tūkst. m² 1629 1645 1661 1683 1645 1562 1585 1530 1124 1563 1569
Vides aizsardzība
Kaitīgo vielu izplūde atmosfērā no stacionāriem avotiem, vidēji uz 1 hektāru pilsētas zemju tonnas 0.26 0.26 0.12 0.12 0.12 0.18 0.26 0.20 0.2 0.3  
Veselības aprūpe
Slimnīcu skaits skaits 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Gultu skaits slimnīcā, tikai Rēzeknes slimnīca skaits 370 385 363 385 353 349 340 339 319 327 319
Visu speciālistu ārstu skaits skaits 152 147 143 142 140 138 154 136 136 114  
Ārstniecības personu skaits ar vidējo un augstāko medicīnisko izglītību skaits 340 326 372 387 345 326 335 315 268 299  
Sociālā aprūpe
Pašvaldības sociālo pabalstu saņēmēju skaits skaits 3367 3673 5106 5746 6316 6944 6807 6125 5848 3922 5369
Pašvaldībā izmaksāti pabalsti trūcīgiem iedzīvotājiem tūkst. eiro 1119 1500 1962 1875 1412 1368 1072 1261
Izglītība
Vispārizglītojošo skolu skaits skaits 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Vispārizglītojošo skolu skolēnu skaits skaits 5152 4994 4758 4568 4405 4130 4011 4056 4154 4222  
Pirmsskolas izglītības iestāžu skaits skaits 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Bērnu skaits skaits 1602 1574 1651 1611 1626 1692 1671 1606 1597 1579  
Kultūra un atpūta
Publiskās bibliotēkas skaits 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3
Krājumi publiskajās bibliotēkās eksemplāri, tūkst. 130 107 108 87 89 83 85 87 95 95 96
Kultūras un tautas nami skaits 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1
Muzeji skaits 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Austrumlatvijas koncertzāle skaits 1 1 1 1
Viesnīcu darbība, Domes apkopojums
Apkalpoto personu skaits skaits 15681 19530 17558 10751 12292 12356 13696 16173 17367 16275 16307
Apkalpoto ārzemnieku skaits procentuāli 25.9 29.4 22.5 34.6 41.7 39.2 38.9 41.5 39.0 36.1 42.62
skaits 4065 5748 3949 3715 5122 4846 5323 6704 6727 5874 6950
Pasažieru pārvadājumi un transports
Pārvadāti pasažieri pilsētas satiksmes maršrutu autobusos tūkst. cilv. 2964 2227 3428 2306 2421 2155 2414 2572 2483 2160 2121
Vieglo automobiļu skaits skaits 11297 12427 12898 12803 9148 8843 8746 8742 8780 8944 8666
Vieglo automobiļu skaits iedzīvotāju personiskajā īpašumā skaits uz 1000 iedz. 290 321 344 352 260* 262 268 276 299 311 296
Ceļu satiksmes negadījumi skaits 41 37 31 27 29 19 31 22 30 30 24
Noziedzīgi nodarījumi
Reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits Rēzeknē skaits 1114 809 744 839 867 907 707 792 841 817 737
Noziedzīgu nodarījumu skaits uz 10 000 iedzīvotājiem Rēzeknē skaits 311 229 214 247 249 283 228 261 284 281

*ar 2010. g. ieviesta jauna norma - transportlīdzekļu izslēgšana no reģistra (30.12.2009. MK noteikumi "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi")

Izmantoti CSP un Lursoft dati.

 
© 2017 Rēzeknes pilsētas dome | Pēdējās izmaiņas: 06.07.2017