18.01.2018. 5:49
   

Notiks Rēzeknes pilsētas domes pastāvīgo komiteju sēdes

Pirmdien, 8. janvārī, tiek sasauktas Rēzeknes pilsētas domes pastāvīgo komiteju sēdes.

Plkst. 9.00 sāksies Kultūras, izglītības, sporta, veselības, sociālo un darba lietu komitejas sēde. Tās darba kārtībā ir viens jautājums:

 

 1. Par pašvaldības stipendiju izmaksu. Ziņo Indra Čigāne (Attīstības pārvaldes vecākā projektu vadītāja)

Plkst. 10.00 sāksies Pilsētas attīstības, infrastruktūras un sabiedriskās kārtības komitejas sēde, tās darba kārtībā iekļauti šādi jautājumi:

 

 1. Par zemes vienību ar kadastra Nr. 2100 016 0131 – Bauskas iela sadalīšanu un jaunizveidotu zemes vienību A.Upīša iela 39A, Rēzeknē. Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu apstiprināšanu. Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 3. Par grozījumu veikšanu Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldes nolikumā. Ziņo Voldemārs Platacis (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītājs)
 4. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu. Ziņo Natālija Siņicina (PSP vides pārvaldības speciāliste)
 5. Par dzīvokļu jautājumiem (5 lēmumprojekti). Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 6. Par dzīvojamās mājas Kosmonautu ielā 12/1, Rēzeknē pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai. Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 7. Par nekustamo īpašumu iznomāšanu (4 lēmumprojekti: Bukmuižas ielā 56A, Jaunprojekta ielā 3A, J.Tiņanova ielā 61B, Koku ielā 4C). Ziņo Jūlija Caune (PSP Nekustamā īpašuma speciāliste)
 8. Par pasažieru komercpārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licences piešķiršanu. Ziņo Ilona Opincāne (Attīstības pārvaldes projektu vadītāja)

Finanšu un budžeta komitejas sēdes darba kārtībā plkst. 11.00 plānots skatīt šādus jautājumus:

 

 1. Par pamatlīdzekļu un materiālo vērtību inventarizācijas rezultātu apstiprināšanu. Ziņo Velta Vekšina (Finanšu pārvaldes vadītāja)
 2. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Olimpiskais centrs Rēzekne” pamatkapitāla samazināšanu un nekustamā īpašuma – tribīņu  Stacijas ielā 30 B, Rēzeknē iegūšanu Rēzeknes pilsētas pašvaldības īpašumā. Ziņo Iveta Cipruse (Iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītāja – revidente)
 3. Par pašvaldības stipendiju izmaksu. Ziņo Indra Čigāne (Attīstības pārvaldes vecākā projektu vadītāja)
 4. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu. Ziņo Natālija Siņicina (PSP vides pārvaldības speciāliste)
 5. Par zemes nomas maksas samazināšanu (2 lēmumprojekti: Rīgas ielā 77, V. Seiles ielā 35). Ziņo Jūlija Caune (PSP Nekustamā īpašuma speciāliste)
 6. Par Rēzeknes pilsētas domes 12.10.2017. lēmuma Nr.120-1 atcelšanu. Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 7. Par Rēzeknes pilsētas domes 26.10.2017. lēmumu Nr.144-2 un 07.12.2017. lēmuma Nr.197-1 atcelšanu. Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 8. Par nekustamo īpašumu atsavināšanu (4 lēmumprojekti: Maskavas ielā 4-10, Kooperatīva šķērsielā 11-21, Dzelzceļnieku iela 1A k-2-24, Atbrīvošanas aleja 172-2). Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 9. Par īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacītu cenu (2 lēmumprojekti: Atbrīvošanas aleja 104, Rūpnīcas ielā 5A-27). Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 10. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu (7 lēmumprojekti: Atmodas ielā 14-17, Dārzu ielā 30A-72, Dārzu ielā 82-3, Koku ielā 7 – 6, Kosmonautu ielā 3-15, Metālistu ielā 3-33, Rēznas ielā 39-50). Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)

05.01.2018. 10:16 Ziņa ievietota pirms 13 d.


Sūtīt komentāru

Komentāri tiek publicēti tuvāko darbadienu laikā. Rupjus, neētiskus, cilvēka godu un cieņu aizskarošus, rasu un nāciju naidu veicinošus ziņojumus, kā arī ziņojumus, kas satur reklāmu vai nav par attiecīgo tēmu, nepublicējam. Pie ziņas ir redzami visi publicētie komentāri - gan latviešu, gan krievu valodas sadaļā.


 
© 2018 Rēzeknes pilsētas dome | Pēdējās izmaiņas: 16.12.2016