18.01.2018. 5:29
   

Sociālie pakalpojumi bezpajumtniekiem Rēzeknē 1 komentārs

Rēzeknē Naktspatversme tika izveidota 1999. gadā sociālā pakalpojuma sniegšanai bezpajumtniekiem. 2011. gadā Naktspatversmes pakalpojumu izmantoja 87 personas.

Foto no Domes arhīva

Šo procesu veicina vairāki faktori: augstais bezdarba līmenis pilsētā, strādājošo zemais atalgojums, alkoholisms, slikts veselības stāvoklis, nepietiekama profesionālā kvalifikācija, tādējādi palielinās mazaizsargāto un maznodrošināto iedzīvotāju grupas un pieaug nabadzība.

Rēzeknes pilsētā bezpajumtniekiem sociālos pakalpojumus sniedz tikai viena sociālā institūcija – Naktspatversme. Tā ir Rēzeknes pilsētas domes Sociālās aprūpes pārvaldes struktūrvienība, kas personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām pilngadīgām personām nodrošina: naktsmītni, brokastis, vakariņas, personīgās higiēnas iespējas, veļas mazgāšanas iespējas, dezinficētus gultas piederumus, kā arī iespēju lietderīgi pavadīt brīvo laiku (palasīt grāmatas, avīzes, skatīties televizoru) un sociālā darbinieka pakalpojumus.

Klientu uzņemšanas un uzturēšanās kārtība Naktspatversmē

Lai saņemtu Naktspatversmes pakalpojumu, persona vēršas tieši Naktspatversmē, Raiņa ielā 9b, Rēzeknē. Persona bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākusi persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu (ja tāds ir) un iesniedz rakstisku iesniegumu, kurā norāda savas problēmas izklāstu.

Lai neinficētu citus Naktspatversmes klientus ar lipīgām slimībām, jānosaka personas veselības stāvoklis. Persona saņem Naktspatversmes norīkojumu uz medicīniskajām pārbaudēm (dermatovenerologa apskate un plaušu rentgens).

Naktspatversmes bezmaksas pakalpojuma saņemšanas laiks ir trīs mēneši kalendārā gada ietvaros. Klientiem, kuri aktīvi iesaistās savu problēmu risināšanā un piedalās līdzdarbības pienākumu veikšanā, ir tiesības saņemt Naktspatversmes maksas pakalpojumu kalendārā gada laikā līdz deviņiem mēnešiem, noslēdzot līgumu par uzturēšanās noteikumiem Naktspatversmē un samaksas kārtību.

Rēzeknes Naktspatversmē ir paredzētas telpas 30 gultasvietām (tas ir maksimālais skaits esošajām telpām). Ziemas periodā pieaug pieprasījums pēc Naktspatversmes pakalpojuma, klientu skaits palielinās un pārsniedz esošo gultasvietu skaitu (apmeklējums diennaktī 35-37 klienti), tad klientiem tiek piedāvāts kompromisa variants - izmantot pagaidu guļamvietu uz matrača. Ziemas periodā (1. novembris–30. aprīlis) klientu uzņemšana Naktspatversmē notiek no plkst. 15.30 līdz 20.00. Ja gaisa temperatūra laukā ir zemāka par 0°C, klientu uzņemšana notiek diennakts režīmā.

Ikviena persona krīzes situācijā, kura Naktspatversmē vēlas pārnakšņot telpās (gan ziemā, gan vasarā), var saņemt šo pakalpojumu. Šo pakalpojumu personas izmanto visu gadu, bet tas nenotiek regulāri, jo problēmas tiek risinātas. Ja persona nav Naktspatversmes klients un tai nav izvērtēts veselības stāvoklis, ar personas piekrišanu tiek piedāvāta sēdvieta pieņemšanas telpā. Ņemot vērā to, ka pilsētā nav citu iespēju izmitināt personas alkohola reibumā (nav medicīniskās atskurbtuves), nakts laikā šīs personas tiek izmitinātas Naktspatversmē, kur tās no ielas atved arī dežūrējošie Pašvaldības policijas darbinieki.

Ja Naktspatversmē klienti ieradušies manāmā alkohola reibumā vai ir aizdomas par alkoholisko dzērienu lietošanu, Naktspatversmes dežurants nosaka alkohola līmeni klientu organismā, testējot tos ar alkometru. Naktspatversmē tiek uzņemti klienti, ja tas nepārsniedz 0,7 promiles. Ziemas periodā, ja pieļaujamais alkohola daudzums ir pārsniegts, klientam tiek piedāvāta tikai sēdvieta.

Sociālais darbs ar bezpajumtniekiem

Bezpajumtniekiem nekad nav tikai viena problēma – viņu sociālās problēmas ir komplicētas, un vairumā gadījumu šie cilvēki ir zaudējuši sociālās funkcionēšanas spējas. Darbs ar šo sociālo grupu ir sarežģīts. Viņu sociālo problēmu mazināšanai un vajadzību nodrošināšanai nepieciešams kvalificētu speciālistu atbalsts, ievērojams darba un līdzekļu ieguldījums, lai šīm personām palīdzētu atrisināt viņu smago sociālo situāciju. Taču iepriekš minēto vairāku iemeslu dēļ lielākā bezpajumtnieku daļa sasniegto dzīves līmeni nespēj saglabāt, un šīm personām ir nepieciešama pastāvīga sociālā darba speciālistu palīdzība.

Bezpajumtnieku sociālās grupas sastāvs ir dažāds, katram ir sava individualitāte, bet Naktspatversmē ir identificētas viņu daudzas kopīgas sociālās un citas problēmas: mājokļa trūkums, iztikas līdzekļu trūkums, nodarbinātības problēma, neapmierinošs veselības stāvoklis, invaliditāte, atkarību izraisošu vielu lietošana, nav apstākļu higiēnas ievērošanai, dokumentu trūkums, sociālo prasmju un iemaņu zudums, sociālā atbalsta trūkums, sociālā izolētība.

Ikviens ir atbildīgs par savas dzīves situāciju, arī bezpajumtnieki, taču dzīve uz ielas vai bezpajumtniecības risks ietekmē cilvēka psihi, kā rezultātā viņš nespēj izkļūt no bezpajumtnieka situācijas, jūtas atstumts un nevajadzīgs. Bezpajumtniecības ilgums cilvēka dzīvē ir svarīgs rādītājs, – ja tas nav garāks par 6 mēnešiem, cilvēkam vēl saglabājas sociālās iemaņas un sakari ar iepriekšējo dzīvi, viņš neizjūt apātiju, nav zaudējis motivāciju izrauties no bezpajumtniecības stāvokļa, ir saglabājusies sociālā aktivitāte, arī veselība vēl nav stipri iedragāta. Ja cilvēka dzīvē bezpajumtniecība turpinās 3–5 gadus, jau ir notikusi samērā dziļa personības degradācija, viņš ir ,,socializējies” savā bezpajumtnieku vidē.

Naktspatversmē ar klientiem strādā arī sociālais darbinieks. Galvenie sociālā darba virzieni Naktspatversmē: uzklausīt, palīdzēt un atbalstīt Naktspatversmes klientus viņu sociālo problēmu risināšanā un virzīt domāt un darboties patstāvīgi šo problēmu mazināšanai vai novēršanai. Tiek sniegta informācija par dažādiem jautājumiem.

Naktspatversmes klientiem tiek sniegta palīdzība, lai viņi varētu atjaunot dokumentus (pases, algas nodokļu grāmatiņas), reģistrēties NVA bezdarbnieka statusa iegūšanai un apmeklēt Sociālās aprūpes pārvaldi trūcīgas personas statusa piešķiršanai un GMI pabalsta saņemšanai. Gandrīz visiem klientiem ir veselības problēmas, ielaistas hroniskas slimības. Notiek sadarbība ar ģimenes ārstiem veselības problēmu risināšanā, klientiem tiek palīdzēts noformēt invaliditāti un pensijas. Tiem klientiem, kuriem ir piešķirta otrā invaliditātes grupa, un tiem, kuri sasnieguši pensijas vecumu, tiek piedāvāts izmantot Pensionāru sociālo pakalpojumu centra sociālo pakalpojumu.

Naktspatversmes klienti piedalās NVA piedāvātajās pieaugušo izglītības programmās, kur ir apguvuši mēbeļu galdnieka, metinātāja u.c. amatus, datorzinības, valsts valodas prasmes, kā arī iesaistās piedāvātajās nodarbinātības programmās „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”, „Darba praktizēšanas pasākumi pašvaldībās”. Naktspatversmē ir izvietots NVA informatīvais stends, kur katru nedēļu tiek atjaunota informācija par NVA reģistrētajām darba vakancēm tādējādi katram klientam ir iespēja iepazīties un izvēlēties sev piemērotāko vakanci un mēģināt iekārtoties darbā.

Naktspatversmes virtuves ēdināšanas pakalpojumi

2005. gadā tika atklāta Naktspatversmes virtuve, kas nodrošina ēdināšanu Naktspatversmes klientiem (brokastis un vakariņas), kā arī ēdināšanas pakalpojumu pašvaldības trūcīgajām personām (ģimenēm). 2011. gadā sadarbībā ar Latvijas Sarkanā Krusta Rēzeknes komiteju Naktspatversmē tika organizēta krīzes situācijā nonākušo 47 riska ģimeņu ar bērniem (161 personu) ēdināšana (3080 porcijas), ko finansē a/s „Rimi” projekta „Kopgalds” ietvaros. Ēdiens tiek gatavots Pensionāru sociālo pakalpojumu centra virtuvē. Projekts darbojas kopš 2010. gada 22. februāra. Naktspatversmē Ziemassvētkos un Lieldienās tiek organizētas arī sociālās akcijas Rēzeknes pilsētas trūcīgajām personām. Naktspatversmes virtuves telpās darbojas arī zupas virtuve, kur darba dienās trūcīgajām personām ir iespējas saņemt siltas zupas šķīvi un maizi. 2011. gadā no pašvaldības līdzekļiem un ar Latvijas Sarkanā Krusta Rēzeknes komitejas finansiālu atbalstu tika nodrošināti ēdināšanas pakalpojumi zupas virtuvē, kopumā izsniedzot 21 985 zupas porcijas. Salīdzinot ar 2010. gadu, izsniegto zupas porciju skaits ir palielinājies gandrīz trīs reizes. Ziemassvētku un Lieldienu sociālo akciju laikā izsniegto porciju skaits ir pieaudzis par 2700 porcijām jeb 53%.

Tā kā pieprasījums pēc zupas virtuves pakalpojuma pieauga, 2011. gada maijā tika izveidota mobilā zupas virtuve, kas siltu zupu piegādā pilsētas ziemeļu mikrorajona trūcīgajiem iedzīvotājiem. Zupa tiek izsniegta no automašīnas līdznešanai, un visu personu apkalpošana prasa ne ilgāk par pus stundu. Neskatoties uz to, gan ziemeļu mikrorajonā, gan pie Naktspatversmes virtuves pirms noteiktā zupas izsniegšanas laika iedzīvotāji veido rindu. Šajā gadījumā darbojas psiholoģiskais faktors – cilvēki vēlas kontaktēties ar sev līdzīgiem, tādējādi kliedējot savu vientulību.

Sadarbībā ar Latvijas Sarkanā Krusta Rēzeknes komiteju Naktspatversmes virtuvē tiek organizēta Eiropas Komisijas finansēto pārtikas paku izsniegšana trūcīgajām personām.

Naktspatversmes darbība ir orientēta uz bezpajumtnieku sociālo un citu problēmu risināšanu un viņu vajadzību apmierināšanu, un par Naktspatversmes pakalpojumu sniegšanu tās darbības laikā nav saņemtas sūdzības ne Naktspatversmē, ne Sociālās aprūpes pārvaldē. Jebkādu informāciju par Naktspatversmes darbu vienmēr uzklausīs gan patversmes, gan Sociālās aprūpes pārvaldes darbinieki un vadība.

08.03.2012. 08:10 Ziņa ievietota pirms 6 g.


Sūtīt komentāru

Lapa 1 no 1

#1 Любовь nosūtīja 05.06.2015 10:34

можно подростку 14 лет поработать в приюте волонтером одну неделю?

Komentāri tiek publicēti tuvāko darbadienu laikā. Rupjus, neētiskus, cilvēka godu un cieņu aizskarošus, rasu un nāciju naidu veicinošus ziņojumus, kā arī ziņojumus, kas satur reklāmu vai nav par attiecīgo tēmu, nepublicējam. Pie ziņas ir redzami visi publicētie komentāri - gan latviešu, gan krievu valodas sadaļā.


 
© 2018 Rēzeknes pilsētas dome | Pēdējās izmaiņas: 16.12.2016