Sākumlapa / Pakalpojumi / Ģimene, bērni, sociālie pakalpojumi
18.01.2018. 5:49

Iesniegumu pieņemšana personu (ģimeņu) reģistrācijai pašvaldības palīdzības sniegšanai dzīvokļu jautājumu risināšanai

Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes "Sociālais dienests" maksas pakalpojumu cenrādis

Asistenta pakalpojums

Daudzbērnu ģimenes statusa noformēšana

Aprūpe mājās

Ilgstoša sociālā aprūpe un sociāla rehabilitācija pieaugušām personām

Sociālā rehabilitācija personām pensijas vecumā un personām ar invaliditāti, personām ar funkcionāliem traucējumiem

Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija bērniem

Īslaicīgs sociālais pakalpojums krīzes situācijā nonākušām ģimenēm ar bērniem

Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem

Naktspatversmes sociālais pakalpojums

Psihologa pakalpojums

Psihologa pakalpojums bērniem invalīdiem

Sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem

Sociālā aprūpe institūcijā bērniem ar smagiem garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem vecumā līdz 4 gadiem

Sociālā aprūpe institūcijā bērniem ar smagiem garīga rakstura traucējumiem vecumā no 4 līdz 18 gadiem

Sociālā aprūpe bērniem līdz apstākļu noskaidrošanai

Sociālā rehabilitācija bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām

Sociālā rehabilitācija no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem

Sociālā rehabilitācija no psihoaktīvām vielām atkarīgām pilngadīgām personām

Sociālās rehabilitācija Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Černobiļas avārijas rezultātā cietušām personām

Sociālā rehabilitācija personām ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā, kā arī personām ar funkcionāliem traucējumiem pēc darbspējīgā vecuma, kuras strādā

Sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

Sociālā rehabilitācija politiski represētām personām

Sociālās palīdzības sniegšana trūcīgām ģimenēm (personām)

Sociālās palīdzības sniegšana maznodrošinātām ģimenēm (personām)

Sociālās palīdzības sniegšana citām mērķgrupām

Sociālais darbs ar darbspējīgām personām

Laulības reģistrācija

Kāzu jubilejas ceremonijas vadīšana

Dzimšanas fakta reģistrācija

Paternitātes atzīšana vai dzimšanas reģistra ieraksta papildināšana, pamatojoties uz tiesas spriedumu par paternitātes noteikšanu

Dzimšanas reģistra papildināšana sakarā ar adopciju

Mirušo apbedīšana

Miršanas fakta reģistrācija

Bērnu atrakciju parka pakalpojumi

Bāriņtiesas pakalpojumi

Kapavietas noma

 
© 2018 Rēzeknes pilsētas dome | Pēdējās izmaiņas: 25.10.2016