Būvatļaujas izsniegšana

Pakalpojuma nosaukums:

Būvatļaujas izsniegšana

Pakalpojuma īss apraksts:

Lai fiziska vai juridiska persona varētu uzsākt būvniecības darbus, nepieciešama būvatļauja.

Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu?

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvētājs (nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs) saņem būvvaldes izsniegtu būvatļauju.

Pakalpojuma saņēmējam nepieciešams iesniegt iesniegumu, pievienojot nepieciešamos dokumentus.

Kādi dokumenti nepieciešami?

 • Būvatļaujas pieprasījums (pieprasījuma veidlapa vai veidlapas saturs – uz juridiskās personas veidlapas).
 • Akceptēts būvprojekts.
 • Sertificēta atbildīgā būvdarbu vadītāja un sertificēta būvuzrauga, ja tāds ir pieaicināts, saistību raksti (6. pielikums MK noteikumiem Nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi”) divos eksemplāros (saistību raksta veidlapa).
 • Līguma par autoruzraudzību kopija un autoruzraudzības žurnāls.
 • Būvdarbu žurnāls.
 • Nodevas par būvatļauju apmaksu apliecinošs dokuments.
 • Būves pamatziņas (veidlapa).
 • Līgums ar būvuzņēmēju.
 • Visu iesaistīto fizisko un juridisko personu sertifikāti un būvkomersantu reģistrācijas apliecības.
 • Līgums ar būvuzraugu un būvdarbu vadītāju, kā arī rīkojums par iecelšanu būvuzrauga / būvdarbu vadītāja amatā.
 • Darba aizsardzības koordinatora norīkošana (vai līgums), apliecība vai diploms.
 • Būvniecības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise.
 • Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauja (ja objekts ir kultūras piemineklis vai atrodas kultūras pieminekļu aizsardzības zonā).

Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa?

Iesnieguma veidlapa pielikumā.

Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti?

 • 10.08.1995. LR likums „Būvniecības likums”.
 • 01.07.2010. MK noteikumi Nr.112 ”Vispārīgie būvnoteikumi”.
 • 28.06.2005. MK noteikumi Nr. 454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā”.
 • 10.02.2004. MK noteikumi Nr.75 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi””
 • 25.06.2003. MK noteikumi Nr.342 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 304-03 „Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi””

Kāda ir pakalpojumu maksa?

Saskaņā ar Rēzeknes pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr. 23 „Par pašvaldības nodevām par būvatļaujām”.

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas?

Klātienē Rēzeknes pilsētas domes Būvvaldē Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē kab. 313.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

30 dienu laikā.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?

Tālrunis uzziņām 64607628, e-pasts: imants.gaiduls@rezekne.lv

Pielikums

Iesniegums

 
© 2014 Rēzeknes pilsētas dome | Pēdējās izmaiņas: 15.08.2014