Sākumlapa / Ekonomika un investīcijas / Uzņēmējdarbība
02.07.2016. 5:04
   

Uzņēmējdarbība

Rēzekne ir rūpniecisko nozaru tradīcijām bagāta pilsēta, kurā turpina attīstīties ražošanas potenciāls.

Te dominē daudznozaru tautsaimniecība – rūpniecība, transports, tirdzniecība u.c. Rūpniecības struktūrā dominē metālapstrādes uzņēmumi, kā arī pārtikas produktu ražošanas un kokapstrādes uzņēmumi. Lielākie rūpniecības uzņēmumi izvietoti pilsētas Ziemeļu mikrorajonā. Šeit atrodas Rēzeknes „transporta vārti” – dzelzceļa stacija „Rēzekne II”, kas līdzās stacijai „Rēzekne I” ir viena no lielākajām tranzīta preču kravu apkalpotājām valstī.

Saskaņā ar CSP datiem 2013. gadā Rēzeknē darbojās 1860 ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistikas vienības, kas ir par 12 vienībām vairāk nekā 2012. gadā.

No visām ekonomiski aktīvo tirgus sektora statistikas vienību kopskaita, kas darbojās pilsētā 2013. gadā, izteikti lielākais īpatsvars – 27,5% jeb 511 vienības ir komercsabiedrībām, kuras darbojās mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības jomā (G nozare pēc NACE 2.red.). Rūpniecībā, lauksaimniecībā un karjeru izstrādē (A,B,C nozares) – 10% jeb 186 uzņēmumi; profesionālus, tehniskus pakalpojumus sniedz, kā arī nodrošina administratīvo un apkalpojošo dienestu darbību (M un N nozares) – 7,3% jeb 135 uzņēmumi; finanšu un apdrošināšanas darbību, kā arī operācijas ar nekustamo īpašumu (K un L nozares) nodrošina 6,9% jeb 129 uzņēmumi; transporta pakalpojumus (H nozare) sniedz 6,7% jeb 125 uzņēmumi; būvniecībā (F nozare) darbojas – 3,4% jeb 64 uzņēmumi; elektroenerģijas, gāzes, siltums un ūdens apgādē (D un E nozares) – 0,4% jeb 8 uzņēmumi; izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumus (I nozare) sniedz 2,2% jeb 41 uzņēmums; informācijas un komunikācijas pakalpojumus (J nozare) – 1,8% jeb 33 uzņēmumi; izglītībā (P nozare) darbojas 1,6% jeb 29 uzņēmumi; veselības un sociālajā aprūpē (Q nozare) – 4,8% jeb 90 uzņēmumi; mākslas, izklaides un atpūtas nozarēs darbojas 17 uzņēmumi jeb 0,9%; citus pakalpojumus sniedz 23,1% jeb 429 uzņēmumi, bet 3,4% jeb 63 uzņēmumiem darbības nozare nav noteikta.

Ekonomiski aktīvo tirgus sektora statistikas vienību kopskaitā 2013. gadā Rēzeknē 825 jeb 44,4% bija pašnodarbinātie, 844 vienības jeb 45,4% no kopskaita ir komercsabiedrības, savukārt 179 jeb 9,6% bija individuālā komersanta statusā un tikai 12 vienības jeb 0,6% ir reģistrēti, kā zemnieku un zvejnieku saimniecības. 

Rēzeknē, tāpat kā valstī kopumā, saglabājas tendence, ka 2013. gadā 91,3% komercsabiedrību jeb 1698 no kopējā uzņēmumu skaita ir mikrouzņēmumi (darbinieku skaits ir līdz 10), 7,4% komercsabiedrības jeb 137 uzņēmumi klasificējas kā mazie, kur strādājošo skaits ir no 10 līdz 49, savukārt vidējo uzņēmumu īpatsvars, kur darbinieku skaits ir no 50 līdz 249 cilvēkiem, pilsētā bija 1,2%, jeb 23 uzņēmumi, bet lielo uzņēmumu skaits 2013. gadā, kur nodarbināto skaits pārsniedz 250 cilvēkus, palika nemainīgs – 2.

Par uzņēmējdarbības aktivitāti Rēzeknē liecina arī komercsabiedrību skaits uz 1000 iedzīvotājiem, kas 2013. gadā sastādīja 61 vienību, kas starp 9 republikas pilsētām ir ceturtais labākais rezultāts pēc Rīgas, Valmieras un Jūrmalas.

Pēc Lursoft statistikas datiem 2014. gadā pilsētā ir reģistrēti 133 jauni komersanti, bet darbību pārtraukuši 70. 

Pilsētas uzņēmumu neto apgrozījums 2012.-2013. gadā

CSP dati liecina, ka pilsētas uzņēmumu kopējais neto apgrozījums 2013. gadā bija 254 852 tūkst.eiro, kas ir par 9802 tūkst.eiro mazāk nekā 2012. gadā. Pozitīvi, ka 2013. gadā no kopējā pilsētas uzņēmumu neto apgrozījuma lielākais īpatsvars – 27,2% jeb 69 362 tūkst. eiro – bija apstrādes rūpniecības, mežsaimniecības un lauksaimniecības nozaru uzņēmumiem. Ievērojami – par 23% jeb 6 426 tūkst. eiro – pieauga būvniecības nozares (F nozare) uzņēmumu neto apgrozījums. Arī elektroenerģijas, gāzes un siltumapgādes uzņēmumu (D nozare) darbība 2013.gadā bija veiksmīga – pieaugums bija 9,6% jeb par 1 094 tūkst. eiro. Visstraujāko attīstību – apgrozījuma pieaugumu 2 reizes pret iepriekšējo gadu parādīja mākslas, izklaides un atpūtas nozares iestādes (Latgales vēstniecības GORS u.c. iestāžu aktivitātes). Tāpat 2013.gadā ar ievērojamu neto apgrozījuma pieaugumu pret iepriekšējo gadu nostrādāja izglītības iestādes (P nozare), administratīvo un apkalpojošo dienestu iestādes (N nozare), iestādes, kas sniedz profesionālos un tehniskos pakalpojumus (M nozare), finanšu un apdrošināšanas pakalpojumus (K nozare), informācijas un komunikācijas pakalpojumus (J nozare), kā arī operācijas ar nekustamo īpašumu. Ar pieaugumu 2013.gadā darbojās izmitināšanas un ēdināšanas uzņēmumi (I nozare), kā arī veselības un sociālās aprūpes iestādes (Q nozare). 

2013.gadā ievērojami samazinājās vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības uzņēmumu neto apgrozījums, sastādot tikai 57 113 milj. eiro, kas ir samazinājums par 13,2%. Tāpat 2013.gadā par 2 430 tūkst. eiro samazinājās pilsētas transporta uzņēmumu pakalpojumu apjoms.

 

 
© 2016 Rēzeknes pilsētas dome | Pēdējās izmaiņas: 24.08.2015