Sākumlapa / Ekonomika un investīcijas / Uzņēmējdarbība
29.03.2015. 12:17
   

Uzņēmējdarbība

Rēzekne ir rūpniecisko nozaru tradīcijām bagāta pilsēta, kurā turpina attīstīties ražošanas potenciāls.

Te dominē daudznozaru tautsaimniecība – rūpniecība, transports, tirdzniecība u.c. Rūpniecības struktūrā dominē metālapstrādes uzņēmumi, kā arī pārtikas produktu ražošanas un kokapstrādes uzņēmumi. Lielākie rūpniecības uzņēmumi izvietoti pilsētas Ziemeļu mikrorajonā. Šeit atrodas Rēzeknes „transporta vārti” – dzelzceļa stacija „Rēzekne II”, kas līdzās stacijai „Rēzekne I” ir viena no lielākajām tranzīta preču kravu apkalpotājām valstī.

Saskaņā ar CSP datiem 2012. gadā Rēzeknē darbojās 1843 ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistikas vienības, kas ir par 60 vienībām vairāk nekā 2011. gadā. Tas liecina, ka kopējās uzņēmējdarbības tendences pilsētā ir pozitīvas.

No visām ekonomiski aktīvo tirgus sektora statistikas vienību kopskaita, kas darbojās pilsētā 2012. gadā, izteikti lielākais īpatsvars – 28,3% jeb 521 vienības ir komercsabiedrībām, kuras darbojās mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības jomā (G sadaļa pēc NACE 2.red.).

No 76 līdz 86 vienībām pilsētā pieauga apstrādes rūpniecības uzņēmumu (C sadaļa) skaits. Ar transporta un uzglabāšanas pakalpojumu (H nozare) sniegšanu pilsētā 2012. gadā nodarbojās 113 ekonomiski aktīvās statistikas vienības. Savukārt lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, zivsaimniecībā un karjeru izstrādē (A,B nozares) darbojas 118 statistikas vienības, kuras reģistrētas pilsētā. Par 8 mazāk jeb 113 statistikas vienības 2012. gadā darbojās operāciju ar nekustamo īpašumu nozarē (L sadaļa). Veselības un sociālās aprūpes nozarē (Q sadaļa) pakalpojumus sniedza 86 ekonomiski aktīvās statistikas vienības, kas ir par 3 vienībām vairāk nekā 2011. gadā. Profesionālos, zinātniskos un tehniskos pakalpojumus (M sadaļa) 2012. gadā sniedza 81 komercsabiedrība, kas ir par 6 vairāk nekā 2011. gadā. Par 3 vienībām pieauga to uzņēmumu skaits, kuri veic būvniecības darbus (F sadaļa), 2012. gadā tie bija 68 uzņēmumi. Izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumus (I sadaļa) nodrošināja 39 komercsabiedrības.

Pārējos pakalpojumus, t.sk. finanšu un apdrošināšanas (K sadaļa), izglītības (P sadaļa) un citus pakalpojumus (D, E, J, R, N un S sadaļas un 66 uzņēmumi, kuriem nav noteikts darbības veids), 2012. gadā sniedza 618 uzņēmumi, kas ir 33,5 % no kopējā ekonomiski aktīvo tirgus sektora statistisko vienību skaita. 

Ekonomiski aktīvo tirgus sektora statistikas vienību kopskaitā 2012. gadā Rēzeknē 830 jeb 45% bija pašnodarbinātie, 830 vienības jeb 45% no kopskaita ir komercsabiedrības, savukārt 172 jeb 9,3% bija individuālā komersanta statusā un tikai 11 vienības jeb 0,7% ir reģistrēti, kā zemnieku un zvejnieku saimniecības. 

Rēzeknē, tāpat kā valstī kopumā, saglabājas tendence, ka 2012. gadā 91% komercsabiedrību jeb 1677 no kopējā uzņēmumu skaita ir mikrouzņēmumi (darbinieku skaits ir līdz 10), 7,5% komercsabiedrības, jeb 139 uzņēmumi klasificējas kā mazie, kur strādājošo skaits ir no 10 līdz 49, savukārt vidējo uzņēmumu īpatsvars, kur darbinieku skaits ir no50 līdz 249 cilvēkiem, pilsētā bija 1,4%, jeb 25 uzņēmumi, bet lielo uzņēmumu skaits 2012. gadā, kur nodarbināto skaits pārsniedz 250 cilvēkus, palika nemainīgs – 2.

Par uzņēmējdarbības aktivitāti Rēzeknē liecina arī komercsabiedrību skaits uz 1000 iedzīvotājiem, kas 2012. gadā sastādīja 59 vienības, kas starp 9 republikas pilsētām ir ceturtais labākais rezultāts pēc Rīgas, Valmieras un Jūrmalas.

Pēc Lursoft statistikas datiem 2013. gadā pilsētā ir reģistrēti 114 jauni komersanti, bet darbību pārtraukuši 63.

Pilsētas uzņēmumu neto apgrozījums 2011.-2012. gadā

CSP dati liecina, ka pilsētas uzņēmumu kopējais neto apgrozījums 2012. gadā bija 186 000 tūkst. latu (264 654 tūkst.eiro), kas ir par 1,9% jeb par 3546 tūkst. latu (5046 tūkst.eiro)  mazāk nekā 2011. gadā. Pozitīvi, ka 2012. gadā no kopējā pilsētas uzņēmumu neto apgrozījuma lielākais īpatsvars – 30,1%, jeb 55 953 tūkst. latu (79 614 tūkst. eiro) – bija apstrādes rūpniecības, mežsaimniecības un lauksaimniecības nozaru uzņēmumiem. Savukārt apstrādes rūpniecības uzņēmumu 2012. gada neto apgrozījums veidoja 49 021 tūkst. latu (69 751 tūkst. eiro), pieaugot salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu par 24,5%.

Stabili darbojas transporta nozares uzņēmumi, kuru kopējais apgrozījums 2012. gadā bija 35 891 tūkst. latu (51 068 tūkst. eiro), kas ir 19,3 % no kopējā pilsētas neto apgrozījuma, nodrošinot pieaugumu, salīdzinot ar iepriekšējo gadu par 17% jeb par 4 886 tūkst. latu (6 952 tūkst. eiro).

Arī elektroenerģijas, gāzes un siltumapgādes nozares uzņēmumu apgrozījums pieauga 2012. gadā par 1 764 tūkst. latu (2 510 tūkst. eiro), jeb par 28 %, sastādot 8 049 tūkst. latu (11 453 tūkst. eiro).

Augšupejoša tendence 2012. gadā bija informācijas, un komunikācijas pakalpojumu nozares uzņēmumiem, uzrādot pieaugumu 1,78 reizes, kā arī mākslas, izklaides un atpūtas nozares uzņēmumiem, kur pieaugums bija 1,75 reizes.

Savukārt ar neto apgrozījuma kritumu pret iepriekšējo 2011. gadu nostrādāja būvniecības, kā arī vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības nozares.

 
© 2015 Rēzeknes pilsētas dome | Pēdējās izmaiņas: 13.01.2015