Sākumlapa / Ekonomika un investīcijas / Uzņēmējdarbība
03.08.2015. 22:07
   

Uzņēmējdarbība

Rēzekne ir rūpniecisko nozaru tradīcijām bagāta pilsēta, kurā turpina attīstīties ražošanas potenciāls.

Te dominē daudznozaru tautsaimniecība – rūpniecība, transports, tirdzniecība u.c. Rūpniecības struktūrā dominē metālapstrādes uzņēmumi, kā arī pārtikas produktu ražošanas un kokapstrādes uzņēmumi. Lielākie rūpniecības uzņēmumi izvietoti pilsētas Ziemeļu mikrorajonā. Šeit atrodas Rēzeknes „transporta vārti” – dzelzceļa stacija „Rēzekne II”, kas līdzās stacijai „Rēzekne I” ir viena no lielākajām tranzīta preču kravu apkalpotājām valstī.

Saskaņā ar CSP datiem 2013. gadā Rēzeknē darbojās 1860 ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistikas vienības, kas ir par 12 vienībām vairāk nekā 2012. gadā.

No visām ekonomiski aktīvo tirgus sektora statistikas vienību kopskaita, kas darbojās pilsētā 2013. gadā, izteikti lielākais īpatsvars – 27,5% jeb 511 vienības ir komercsabiedrībām, kuras darbojās mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības jomā (G nozare pēc NACE 2.red.). Rūpniecībā, lauksaimniecībā un karjeru izstrādē (A,B,C nozares) – 10% jeb 186 uzņēmumi; profesionālus, tehniskus pakalpojumus sniedz, kā arī nodrošina administratīvo un apkalpojošo dienestu darbību (M un N nozares) – 7,3% jeb 135 uzņēmumi; finanšu un apdrošināšanas darbību, kā arī operācijas ar nekustamo īpašumu (K un L nozares) nodrošina 6,9% jeb 129 uzņēmumi; transporta pakalpojumus (H nozare) sniedz 6,7% jeb 125 uzņēmumi; būvniecībā (F nozare) darbojas – 3,4% jeb 64 uzņēmumi; elektroenerģijas, gāzes, siltums un ūdens apgādē (D un E nozares) – 0,4% jeb 8 uzņēmumi; izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumus (I nozare) sniedz 2,2% jeb 41 uzņēmums; informācijas un komunikācijas pakalpojumus (J nozare) – 1,8% jeb 33 uzņēmumi; izglītībā (P nozare) darbojas 1,6% jeb 29 uzņēmumi; veselības un sociālajā aprūpē (Q nozare) – 4,8% jeb 90 uzņēmumi; mākslas, izklaides un atpūtas nozarēs darbojas 17 uzņēmumi jeb 0,9%; citus pakalpojumus sniedz 23,1% jeb 429 uzņēmumi, bet 3,4% jeb 63 uzņēmumiem darbības nozare nav noteikta.

Ekonomiski aktīvo tirgus sektora statistikas vienību kopskaitā 2012. gadā Rēzeknē 830 jeb 45% bija pašnodarbinātie, 830 vienības jeb 45% no kopskaita ir komercsabiedrības, savukārt 172 jeb 9,3% bija individuālā komersanta statusā un tikai 11 vienības jeb 0,7% ir reģistrēti, kā zemnieku un zvejnieku saimniecības. 

Rēzeknē, tāpat kā valstī kopumā, saglabājas tendence, ka 2012. gadā 91% komercsabiedrību jeb 1677 no kopējā uzņēmumu skaita ir mikrouzņēmumi (darbinieku skaits ir līdz 10), 7,5% komercsabiedrības, jeb 139 uzņēmumi klasificējas kā mazie, kur strādājošo skaits ir no 10 līdz 49, savukārt vidējo uzņēmumu īpatsvars, kur darbinieku skaits ir no50 līdz 249 cilvēkiem, pilsētā bija 1,4%, jeb 25 uzņēmumi, bet lielo uzņēmumu skaits 2012. gadā, kur nodarbināto skaits pārsniedz 250 cilvēkus, palika nemainīgs – 2.

Par uzņēmējdarbības aktivitāti Rēzeknē liecina arī komercsabiedrību skaits uz 1000 iedzīvotājiem, kas 2012. gadā sastādīja 59 vienības, kas starp 9 republikas pilsētām ir ceturtais labākais rezultāts pēc Rīgas, Valmieras un Jūrmalas.

Pēc Lursoft statistikas datiem 2013. gadā pilsētā ir reģistrēti 114 jauni komersanti, bet darbību pārtraukuši 63.

Pilsētas uzņēmumu neto apgrozījums 2011.-2012. gadā

CSP dati liecina, ka pilsētas uzņēmumu kopējais neto apgrozījums 2012. gadā bija 186 000 tūkst. latu (264 654 tūkst.eiro), kas ir par 1,9% jeb par 3546 tūkst. latu (5046 tūkst.eiro)  mazāk nekā 2011. gadā. Pozitīvi, ka 2012. gadā no kopējā pilsētas uzņēmumu neto apgrozījuma lielākais īpatsvars – 30,1%, jeb 55 953 tūkst. latu (79 614 tūkst. eiro) – bija apstrādes rūpniecības, mežsaimniecības un lauksaimniecības nozaru uzņēmumiem. Savukārt apstrādes rūpniecības uzņēmumu 2012. gada neto apgrozījums veidoja 49 021 tūkst. latu (69 751 tūkst. eiro), pieaugot salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu par 24,5%.

Stabili darbojas transporta nozares uzņēmumi, kuru kopējais apgrozījums 2012. gadā bija 35 891 tūkst. latu (51 068 tūkst. eiro), kas ir 19,3 % no kopējā pilsētas neto apgrozījuma, nodrošinot pieaugumu, salīdzinot ar iepriekšējo gadu par 17% jeb par 4 886 tūkst. latu (6 952 tūkst. eiro).

Arī elektroenerģijas, gāzes un siltumapgādes nozares uzņēmumu apgrozījums pieauga 2012. gadā par 1 764 tūkst. latu (2 510 tūkst. eiro), jeb par 28 %, sastādot 8 049 tūkst. latu (11 453 tūkst. eiro).

Augšupejoša tendence 2012. gadā bija informācijas, un komunikācijas pakalpojumu nozares uzņēmumiem, uzrādot pieaugumu 1,78 reizes, kā arī mākslas, izklaides un atpūtas nozares uzņēmumiem, kur pieaugums bija 1,75 reizes.

Savukārt ar neto apgrozījuma kritumu pret iepriekšējo 2011. gadu nostrādāja būvniecības, kā arī vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības nozares.

 
© 2015 Rēzeknes pilsētas dome | Pēdējās izmaiņas: 29.06.2015