18.01.2018. 5:56

Būvniecība Rēzeknē 2015. gadā

Būvniecības tendences Rēzeknē 2015. gadā turpināja ietekmēt Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu un valsts investīciju piesaistīšana.

2015. gadā Rēzeknes Būvvaldē izskatīti 88 būvniecības ieceres iesniegumi, akceptēti 100 būvprojekti, 82 apliecinājuma kartes, 28 paskaidrojuma raksti un 5 tehniskās shēmas.

Rēzeknē 2015. gadā ekspluatācijā nodotas fiziskajām personām piederošās individuālās dzīvojamās mājas:

 • 9 jaunbūves ar ēkas kopējo platību 1554 m²,
 • 7 rekonstruētas ēkas ar kopējo platību 873 m².

Kopā 16 dzīvojamās mājas ar ēku kopējo platību 2427 m² un 5 dzīvojamo māju palīgēkas ar kopējo platību 273 m2. 2015. gadā ekspluatācijā nodotas fiziskajām personām piederošās 13 nedzīvojamās ēkas ar kopējo platību 681 m2.

2015. gadā ekspluatācijā nodotajām ģimenes mājām, to palīgēkām un nedzīvojamajām ēkām privātās investīcijas sastādīja 486 439 eiro, kas, salīdzinot ar 2014. gadu (490 277 eiro), ir samazinājušās par aptuveni 1%.

Eiropas Savienības fonda darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.prioritātes „Policentriska attīstība” 3.6.1.pasākuma ”Atbalsts ilgtspējīgai pilsētvides un pilsētreģionu attīstībai” 3.6.1.1.aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” ietvaros tika veikti Atbrīvošanas alejas posma no Kosmonautu līdz Maskavas ielai rekonstrukcijas darbi un Maskavas ielas rekonstrukcija, Rēzeknē. Rekonstrukcijas darbu rezultātā notika inženierkomunikāciju pārbūve, sabiedriskā transporta pieturvietu paplašināšana, uzstādot jaunas metāla konstrukciju nojumes pieturvietās, soliņus un atkritumu urnas, kā arī rekonstruēts ielu apgaismojums un uzstādīta videonovērošanas sistēma:

 • Atbrīvošanas alejas posma no Kosmonautu līdz Maskavas ielai rekonstrukcija II kārta, Rēzeknē. Objekta pasūtītājs – Rēzeknes pilsētas dome. Būvuzņēmējs – SIA BF „Ceļi un tilti”. Būvniecības kopējās izmaksas sastādīja € 473 713.
 • Maskavas ielas rekonstrukcija I kārta, Rēzeknē. Objekta pasūtītājs – Rēzeknes pilsētas dome. Būvuzņēmējs – SIA BF „Ceļi un tilti”. Būvniecības kopējās izmaksas sastādīja € 176 025.

Rēzeknes pilsētā 2015. gadā ekspluatācijā nodoto objektu būvniecības izmaksu investīcijas veidoja 31,88 miljonus eiro, kas, salīdzinot ar 2014. gadu (16,48 milj. eiro), ir palielinājušās par aptuveni 48%.  

Nozīmīgāko objektu uzskaitījums, kas nodoti ekspluatācijā 2015. gadā atbilstoši būvniecības izmaksām:

 • Biomasas koģenerācijas stacija un šķeldas žāvētava, Atbrīvošanas aleja 169A, Rēzekne. Objekta pasūtītāji – SIA „Atmosclear CHP” un RSEZ SIA „New Fuels”. Būvuzņēmējs – SIA „AIMASA”. Būvniecības kopējās izmaksas sastādīja € 14 361 345.
 • Austrumlatgales Profesionālas vidusskolas ēku kompleksa rekonstrukcija I kārta „Mācību korpusa rekonstrukcija un laboratoriju jaunbūve”, Varoņu iela 11A, Rēzekne. Objekta pasūtītājs – SIA „Rēzeknes Tehnikums”. Būvuzņēmējs – SIA „Latvijas Energoceltnieks”. Būvniecības kopējās izmaksas sastādīja € 5 620 882.
 • NBS SzS 2.ZS novada štāba ēkas renovācija, Dzintaru iela 7, Rēzekne. Objekta pasūtītājs – Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs. Būvuzņēmējs – SIA „Latvijas Energoceltnieks”. Būvniecības kopējās izmaksas sastādīja € 3 773 695.
 • Austrumlatgales Profesionālas vidusskolas ēku kompleksa rekonstrukcija II kārta „Dienesta viesnīcas korpusa rekonstrukcija”, Varoņu iela 11A, Rēzekne. Objekta pasūtītājs – SIA „Rēzeknes Tehnikums”. Būvuzņēmējs – SIA „Latvijas Energoceltnieks”. Būvniecības kopējās izmaksas sastādīja € 2 622 220.
 • Zemnieku ielas rekonstrukcija, Rēzeknē. Objekta pasūtītājs – Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvalde. Būvuzņēmējs – Akcinė bendrovė „Kauno Tiltai”. Būvniecības kopējās izmaksas sastādīja € 1 790 544.
 • Šķeldas tvertnes Atbrīvošanas alejā 169A, Šķeldas tvertnes, dzirnavas, koka granulu ražošanas ceha pārbūve Ziemeļu ielā 4, Šķeldas tvertne Atbrīvošanas alejā 167, Rēzekne. Objekta pasūtītājs – RSEZ SIA „New Fuels”. Būvuzņēmējs – SIA „AIMASA”. Būvniecības kopējās izmaksas sastādīja € 800 000.
 • Rēzeknes slimnīcas Klīniskās laboratorijas (3.stāvs 4.bloks) un Diagnostikas centra (4.stāvs 4.bloks) renovācija, nodrošinot piekļuvi presonām ar funkcionāliem traucējumiem, 18.novembra iela 41, Rēzekne. Objekta pasūtītājs – SIA „Rēzeknes slimnīca”. Būvuzņēmējs – SIA „Labo Risinājumu Fabrika”. Būvniecības kopējās izmaksas sastādīja € 745 162.
 • Noliktavas būvniecība, saldētavas rekonstrukcija un ēku nojaukšana, Rīgas iela 22, Rēzekne. Objekta pasūtītājs – SIA „Rēzeknes Gaļas kombināts”. Būvuzņēmējs – SIA „Latgalija”. Būvniecības kopējās izmaksas sastādīja € 332 064.
 • Degvielas uzpildes stacijas „Neste” būvniecība, Atbrīvošanas aleja 167, Rēzekne. Objekta pasūtītājs – SIA „Neste Latvija”. Būvuzņēmējs – SIA „ROHE Latvijā”. Būvniecības kopējās izmaksas sastādīja € 299 335.
 • Augsta spiediena (P<6bar) sadales gāzesvads rūpnīcām „Verems” un „Matthai Latvija”, Ziemeļu iela, Rēzekne. Objekta pasūtītājs – RSEZ SIA „Verems”. Būvuzņēmējs – SIA „Katlinieks”. Būvniecības kopējās izmaksas sastādīja € 173 859.
 • Ražošanas ēku kompleksa rekonstrukcija un renovācija I kārtai „Ēkas (kadastra apzīmējums 2100 003 0403 007) rekonstrukcija un tai pieguļošās teritorijas labiekārtojums”, Varoņu iela 36, Rēzekne. Objekta pasūtītājs – SIA „Lekon”. Būvuzņēmējs – SIA „Global Build Company”. Būvniecības kopējās izmaksas sastādīja € 145 658.
 • Rēzeknes novada pašvaldības administratīvās ēkas garāžu rekonstrukcija, Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne. Objekta pasūtītājs – Rēzeknes novada pašvaldība. Būvuzņēmējs – SIA „Inteco Wood”. Būvniecības kopējās izmaksas sastādīja € 119 787.
 • Alus rūpnīcas rekonstrukcija, Atbrīvošanas aleja 162, Rēzekne. Objekta pasūtītājs – SIA „DFD”. Būvuzņēmējs – SIA „Latgalija”. Būvniecības kopējās izmaksas sastādīja € 29 630.
 • Tirdzniecības centra informācijas objekta būvniecība, labiekārtojuma elementu un inženiertīklu atjaunošana, Atbrīvošanas aleja 138, Rēzekne. Objekta pasūtītājs – SIA „Plesko Real Estate”. Būvuzņēmējs – SIA „Caverion Latvija”. Būvniecības kopējās izmaksas sastādīja € 11 404.
 • Mācību centra siltumapgādes sistēmas pārbūve, Atbrīvošanas aleja 105-19, Rēzekne. Objekta pasūtītāji – Jeļena Kļaviņa un Normunds Kļaviņš. Būvuzņēmējs – SIA „SG Latgale”. Būvniecības kopējās izmaksas sastādīja € 3 500.

Publiskās būvniecības ideju apspriešanas 2015. gadā

 1. SIA „BBC-R” paredzētā būvniecības iecere Ražošanas un noliktavu ēku būvniecībai Viļakas ielā 1, Rēzeknē. Publiskās apspriešanas norises laiks no 14.04.2015. līdz 12.05.2015. Būvniecības ieceres ierosinātājs SIA „BBC-R”. Būvniecības ieceres projektētājs SIA „Ceturtais stils”.
 2. SIA „Neste Latvija” paredzētā būvniecības iecere Degvielas uzpildes stacijas „Neste” būvniecībai Atbrīvošanas alejā 167, Rēzeknē. Publiskās apspriešanas norises laiks no 30.04.2015. līdz 28.05.2015. Būvniecības ieceres ierosinātājs SIA „Neste Latvija”. Būvniecības ieceres projektētājs SIA „Noblese”.

 

 

 
© 2018 Rēzeknes pilsētas dome | Pēdējās izmaiņas: 23.08.2016