Sākumlapa / Ekonomika un investīcijas / Biznesa atbalsta institūcijas
18.01.2018. 5:50
   

Biznesa atbalsta institūcijas

Uzņēmējdarbības atbalstam un biznesa vides uzlabošanai Rēzeknē darbojas vairākas institūcijas, tajā skaitā Rēzeknes Speciālā ekonomiskā zona, Latvijas Dara devēju konfederācija, Zinātnes un tehnoloģiju parks, Latgales aparātbūves tehnoloģiskais centrs, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Rēzeknes nodaļa u.c.

Rēzeknes Speciālā ekonomiskā zona

Rēzeknes Speciālā ekonomiskā zona (SEZ) ir noteikta teritorija ar atvieglotu nodokļu režīmu. Tā izveidota 1997. gadā. Investoriem SEZ piedāvā izvietot ražošanu ģeogrāfiski izdevīgā vietā, tuvu lielākajiem pasaules tirgiem – Krievijas un ES. Rēzeknes SEZ administrācija nodrošina informāciju par uzņēmējdarbības uzsākšanu tās teritorijā, nekustamajiem īpašumiem, partnerību un sadarbību projektu izstrādē un realizācijā.

Adrese: Atbrīvošanas aleja 93, 2. stāvā, Rēzekne, LV 4601.
Tālrunis 646-25941.
Fakss 64625941.
E-pasta adrese info@rsez.lv.
Mājas lapas adrese
www.rsez.lv.
Darba laiks: no plkst. 8.00 līdz 17.00, pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 13.00.

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK)

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) ir lielākā darba devēju intereses pārstāvošā organizācija uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, izglītības, nodarbinātības, sociālās drošības, veselības aprūpes, darba tiesību un darba aizsardzības jomās. Tā apvieno 52 Latvijas tautsaimniecībā ievērojamas darba devēju organizācijas – nozaru, reģionālās un profesionālās asociācijas un federācijas, kā arī uzņēmumus, kuros strādā virs 50 darbiniekiem. LDDK biedri nodarbina vairāk kā 35% no Latvijas darbaspēka. LDDK ir sociālais partneris Saeimai, Ministru kabinetam un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai nacionālā līmenī.
LDDK veicina sociālā dialoga izveidi pašvaldībās. ESF projekta „LDDK administratīvās kapacitātes stiprināšana reģionos” ietvaros izveidotas reģionālās struktūrvienības Liepājā, Jēkabpilī, Cēsīs un Rēzeknē, lai sadarbotos ar reģionālajām uzņēmēju organizācijām, sniegtu informāciju par sociālās partnerības nozīmi, veicinātu darba devēju apvienošanos un koordinētu viedokļa formulēšanu un pārstāvēšanu, piedalītos dialogā ar vietējo pašvaldību nodarbinātības politikas izstrādāšanā, pārstāvētu reģiona darba devēju intereses LDDK.

Kopš 2017.gada 27.janvāra līdz  2023.gada 31.augustam Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) sadarbībā ar profesionālās izglītības iestādēm (PII) un uzņēmējiem realizē ESF projektu «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» Nr. 8.5.1.0/16/I/001. Projekta mērķis ir palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs. Projekta atbalsta mērķa grupa ir izglītības iestāžu izglītojamie, kas mācās profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmās.

Adrese: Zemnieku iela 5, (14. kab., 2. stāvā), Rēzekne, LV 4604.
Tālrunis: 29421097.
E-pasta adrese: juris.guntis-vjakse@lddk.lv
Mājas lapas adrese: www.lddk.lv.

Rēzeknes Uzņēmēju biedrība

Rēzeknes Uzņēmēju biedrība ir 2009. gada novembrī dažādu nozaru komercsabiedrību dibināta biedrība, lai nodrošinātu Rēzeknes pilsētas un novada uzņēmēju interešu pārstāvniecību un dialoga veidošanu ar valsts institūcijām, pašvaldībām un starptautiskām organizācijām. Biedrībā apvienojušies uzņēmēji, kas vēlas sekmēt savstarpējo sadarbību, informācijas un pieredzes apmaiņu, veicināt uzņēmējdarbību un ar biznesa veicināšanu saistītu pasākumu un projektu izstrādāšanu un īstenošanu. Biedrība ir Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) biedrs.

Adrese: Atbrīvošanas alejā 155, Rēzekne, LV 4604
Tālrunis/fakss 20221185
E-pasta adrese reub@inbox.lv
Mājas lapas adrese: www.reub.lv

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Ziemeļlatgales nodaļa

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) Ziemeļlatgales nodaļa pārstāv uzņēmēju intereses, kā arī izsniedz preču izcelsmes sertifikātus, piedalās dažādos biznesu veicinošos pasākumos Latvijā un ārvalstīs. Tā piedāvā sekojošus pakalpojumus: preču izcelsmes sertifikātu apstiprināšana; biznesa veicināšanas pasākumu organizēšana reģionā un tirdzniecības misijās ārvalstīs; kursu un semināru organizēšana; reģionālo izstāžu organizēšana; tirgus pētījumu veikšana, preču un pakalpojumu virzīšana ārzemju tirgos.

Adrese: Maskavas iela 22, Rēzekne, LV 4604.
Tālrunis 29431587.
Fakss 64625241.
E-pasta adrese rezekne@chamber.lv
Mājas lapas adrese www.chamber.lv
Darba laiks: no plkst. 8.30 līdz 17.00, pusdienu pārtraukums no plkst. 13.00 līdz 14.00.

Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC)

Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC) ir Latgales plānošanas reģiona struktūrvienība, kas veidota uz Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra bāzes.

LUC darbojas, lai sniegtu atbalstu šajā reģionā jau strādājošajiem uzņēmējiem, kā arī motivētu uzņēmējdarbības uzsācējus. LUC kalpo kā vienas pieturas aģentūra uzņēmēju atbalstam, un veido vienotu konsultāciju tīklu, lai nodrošinātu atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai, kā arī lai īstenotu Latgales rīcības plānā iekļauto ideja par pārnozaru atbalsta institūcijas izveidi.

LUC speciālisti palīdzēs jaunajiem uzņēmējiem sakārtot birokrātiskās procedūras, sagatavot projektu pieteikumus, piesaistīt finansējumu biznesa idejas īstenošanai, sniegs apmācības uzņēmējdarbības prasmju attīstībai un motivācijas celšanai.

 

Lai nodrošinātu sniegto pakalpojumu mobilitāti, LUC pakalpojumi pieejami visos Latgales reģiona novados, bet pamata atrašanās vietas ir Daugavpils, Rēzekne un Balvi.

Adrese: Atbrīvošanas aleja 95, (8. kab., 1. stāvā), Rēzekne, LV 4601 (Latgales plānošanas reģiona Rēzeknes birojs)
Tālrunis/fakss 64624300; 29277541.
E-pasta adrese valdis.mitenbergs@latgale.lv
Mājaslapas adrese www.latgale.lv
Darba laiks: no plkst. 8.30 līdz 17.00.

LIAA Rēzeknes Biznesa inkubators (Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra)

Biznesa inkubatorā uzņēmējiem un uzņēmējdarbības uzsācējiem ir iespēja saņemt atbalstu biznesa idejas attīstībai, biznesa plāna izstrādei vai jau esoša jauna uzņēmuma darbības veicināšanai. Inkubatora sniegtā atbalsta mērķis ir attīstīt uzņēmējam tādas prasmes, lai pēc izstāšanās no inkubatora tas spētu patstāvīgi būt konkurētspējīgs un pelnošs.

Inkubatorā var iestāties gan fiziskas personas ar biznesa ideju, gan jau esoši komersanti, kas nav reģistrēti ilgāk par 3 gadiem. Atbalstu iespējams saņemt līdz pat 4 gadiem, ik pēc gada izvērtējot sasniegtos un izvirzot jaunus mērķus komersanta attīstībai. Biznesa inkubatoru programmā netiek atbalstītas šādas nozares: zvejniecība un akvakultūra, lauksaimniecības produktu primārā ražošana, tirdzniecība, finanšu starpniecība, komercpakalpojumi, azartspēles.

Adrese: Baznīcas iela 19, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis 62401095
E-pasta adrese skaidrite.baltace@liaa.gov.lv
Mājas lapas adrese www.liaa.gov.lv

Latgales aparātbūves tehnoloģiskais centrs

Biedrības “Latgales aparātbūves tehnoloģiskais centrs” mērķis: sekmēt inženiertehnoloģiju nozaru attīstību Latgalē, nodrošinot sadarbību starp akadēmiskajām un zinātniskajām institūcijām, pašvaldībām un uzņēmējiem; piesaistīt investīcijas inženiertehnoloģiju nozarei, sekmējot inovācijas, palielinot nozares uzņēmumu konkurētspēju, eksporta pieaugumu un radot jaunas darba vietas; veicināt Latgales reģiona konkurētspēju; īstenot inovatīvus starpnozaru un pārrobežu sadarbības projektus.

Adrese: Maskavas 28B, Rēzekne, Lv-4604.
Tālrunis 646-07700.
Fakss 64607707.
E-pasta adrese latc@prototips.lv
Mājas lapas adrese www.prototips.lv
Darba laiks: no plkst. 8.00 līdz 17.00, pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 12.30.

Uzņēmīgo sieviešu klubs “SENTIO”

Biedrības “Uzņēmīgo sieviešu klubs “SENTIO”” mērķis ir celt sieviešu pašapziņu, radīt uzņēmumu veidošanai un jaunu darbavietu izveidei labvēlīgu vidi, veicināt esošo un topošo sieviešu uzņēmēju savstarpēju sadarbību un pieredzes apmaiņu.

Adrese: Dārzu iela 71-39, Rēzekne, LV 4601.
Tālrunis: 2-9400511.
E-pasta adrese: sentio@inbox.lv

 
© 2018 Rēzeknes pilsētas dome | Pēdējās izmaiņas: 07.06.2017