Sākumlapa / Dome / Saistošie noteikumi
18.01.2018. 5:50

Saistošie noteikumi

Nr. Nosaukums Pieņemts Stājas spēkā
26 Par nosacījumiem ģimenes (personas) atzīšanai par trūcīgu Rēzeknes pilsētas pašvaldībā 24.11.2017. 01.01.2018.
21 Par studiju maksas piešķiršanu speciālistu piesaistei Rēzeknes pilsētā 12.10.2017. 10.11.2017.
12 Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs 11.05.2017. 01.09.2017.
19 Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Rēzeknes pilsētas aglomerācijas teritorijā 27.07.2017. 10.08.2017.
15 Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana, alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs, alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība izbraukuma tirdzniecībā sabiedriskos pasākumos, un tirdzniecības organizēšana tirgū 15.06.2017. 27.06.2017.
16 Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās un izklaidējošā rakstura pasākumu rīkošanai 15.06.2017. 22.06.2017.
11 Kārtība, kādā Rēzeknes pilsētas pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei 13.04.2017. 12.05.2017.
5 Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rēzeknes pilsētas sabiedriskajā transportā 06.03.2017. 01.04.2017.
8 Par speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšanu regulāro pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem un pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā 13.03.2015. 19.03.2015.
58 Saistošie noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Rēzeknes pilsētas pašvaldībā 19.12.2014. 24.12.2014.
54 Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības atbalstu higiēnas un veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai 21.11.2014. 20.12.2014.
51 Par Rēzeknes pilsētas domes 2007.gada 8.jūnija saistošo noteikumu Nr.9 "Rēzeknes pilsētas piespiedu uzkopšanas noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem 07.11.2014. 14.11.2014.
13 Rēzeknes pilsētas pašvaldības nolikums 01.09.2005.  
28 Rēzeknes pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi 23.05.2014. 30.05.2014.
59 Par Rēzeknes pilsētas pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomu 25.10.2013. 01.01.2014.
16 Kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam 22.06.2012. 25.07.2012.
17 Zaudējis spēku. Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās un izklaidējošā rakstura pasākuma rīkošanai 22.06.2012. 29.06.2012.
23 Par pašvaldības nodevām par būvatļaujām 10.01.2002. 01.02.2002.
28 Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtība Rēzeknes pilsētā 13.09.2013. 01.01.2014.
70 Par sociālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā 20.12.2013. 29.12.2013.
68 Par pašvaldības nodevu par suņu turēšanu Rēzeknes pilsētā 20.12.2013. 29.12.2013.
67 Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Rēzeknes pilsētā 20.12.2013. 29.12.2013.
12 Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu 12.04.2013. 18.05.2013.
8 Par koku ciršanu Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā 22.02.2013 28.02.2013
5 Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Rēzeknes pilsētā 08.02.2013 15.02.2013
6 Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs" struktūrvienību maksas pakalpojumi 08.02.2013 15.02.2013
1 Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtība Rēzeknes pilsētā 2013.gadā 11.01.2013 14.01.2013
19 Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves 27.07.2012 06.09.2012
12 Zaudējis spēku. Par pašvaldības atļaujas izsniegšanu tirdzniecībai publiskās vietās 25.05.2012 29.06.2012
11 Rēzeknes pilsētas teritorijas uzturēšanas un labiekārtošanas noteikumi 27.04.2012 09.05.2012
10 Par Rēzeknes pilsētas simbolikas izmantošanu 13.04.2012 20.04.2012
8 Rēzeknes pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanas kārtība 09.03.2012 17.05.2012
3 Rēzeknes pilsētas pašvaldības kapsētu apsaimniekošanas noteikumi 27.01.2012 24.02.2012
2 Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtība Rēzeknes pilsētā 13.01.2012  
28 Par sociālajiem pakalpojumiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā 23.12.2011 09.02.2012
4 Par maksimālu braukšanas maksu /tarifu/ par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā 11.02.2011 16.03.2011
15 Noteikumi par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Rēzeknes pilsētā 24.09.2010 17.02.2011
1 Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rēzeknes pilsētā 27.12.2010 19.01.2011
10 Par topogrāfiskās informācijas aktualizāciju un vienotā digitālā topogrāfiskā plāna, tai skaitā izpildshēmu un aizsargjoslu, uzturēšanas kārtību Rēzeknes pilsētā 23.07.2010 30.07.2010
6 Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Rēzeknes pilsētā 16.04.2010 12.05.2010
7 Par pašvaldības nodevām par reklāmas, afišu, sludinājumu izvietošanu publiskās vietās Rēzeknes pilsētā 16.04.2010 12.05.2010
17 Rēzeknes pilsētas ielu nosaukumu un ēku numerācijas norādes kārtības noteikumi 11.12.2009 12.03.2010
15 Par papildu materiālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā 27.11.2009 01.01.2010
5 Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas saistošie noteikumi 27.03.2009 09.05.2009
7 Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai 14.03.2008 25.04.2008
9 Zaudējuši spēku. Rēzeknes pilsētas piespiedu uzkopšanas noteikumi 08.06.2007 19.07.2007
20 Rēzeknes pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi 13.10.2005 26.11.2005
6 Par Rēzeknes pilsētas kultūras pieminekļu saglabāšanu, uzturēšanu un aizsardzību 09.07.2005 20.07.2005
7 Par Rēzeknes pilsētas kultūrvēstures objektu saglabāšanu, atklāšanu un likvidēšanu 09.07.2005 20.07.2005
28 Par kārtību, kādā veicama dzīvokļa vai nedzīvojamās telpas rekonstrukcija par komercobjektu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās 27.02.2003 26.03.2003
13 Par pašvaldības nodevām par Rēzeknes pilsētas domes izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām 05.03.1998 26.03.1998

Grozījumi saistošajos noteikumos

Nr. Nosaukums Pieņemts Stājas spēkā
25 Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 19.12.2014. saistošajos noteikumos Nr. 58 "Saistošie noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Rēzeknes pilsētas pašvaldībā" 24.11.2017. 01.01.2018.
24 Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 27.11.2009. saistošajos noteikumos Nr. 15 "Par papildu materiālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā" 24.11.2017. 01.01.2018.
23 Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 20.12.2013. saistošajos noteikumos Nr. 70 "Par sociālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā" 24.11.2017. 01.01.2018.
22 Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 28.01.2011. saistošajos noteikumos Nr.1 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rēzeknes pilsētā" 24.11.2017. 01.01.2018.
18 Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 01.09.2005. saistošajos noteikumos Nr.13 "Rēzeknes pilsētas pašvaldības nolikums" 29.06.2017. 30.06.2017.
13 Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 21.11.2014. saistošajos noteikumos Nr.54 "Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības atbalstu higiēnas un veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai" 25.05.2017. 07.06.2017.
9 Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 06.03.2017. saistošajos noteikumos Nr.5 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rēzeknes pilsētas sabiedriskajā transportā" 23.03.2017. 01.04.2017.
10 Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 27.11.2009. saistošajos noteikumos Nr. 15 "Par papildu materiālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā" 28.03.2017. 30.03.2017.
6 Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 16.04.2010. saistošajos noteikumos Nr.7 "Par pašvaldības nodevām par reklāmas, afišu, sludinājumu, priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās vietās Rēzeknes pilsētā"  09.03.2017. 23.03.2017.
1 Grozījums Rēzeknes pilsētas domes 2013.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.68 "Par pašvaldības nodevu par suņu turēšanu Rēzeknes pilsētā" 12.01.2017. 25.02.2017.
11 Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 28.01.2011. saistošajos noteikumos Nr.1 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rēzeknes pilsētā"  22.12.2016. 24.01.2017.
12 Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 09.03.2012. saistošajos noteikumos Nr.8 "Rēzeknes pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanas kārtība" 22.12.2016. 03.01.2017.
10 Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 19.12.2014. saistošajos noteikumos Nr.58 "Saistošie noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Rēzeknes pilsētas pašvaldībā" 08.12.2016. 01.01.2017.
8 Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 08.02.2013. saistošajos noteikumos Nr.5 "Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Rēzeknes pilsētā" 27.10.2016. 18.11.2016.
9 Grozījumi 22.06.2012. Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.17 "Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās un izklaidējošā rakstura pasākumu rīkošanai" 27.10.2016. 15.11.2016.
5 Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 2013.gada 8.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 "Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Rēzeknes pilsētā" 02.06.2016. 09.06.2016.
1 Grozījumi 2005.gada 1.septembra Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.13 "Rēzeknes pilsētas pašvaldības nolikums" 14.01.2016. 15.01.2016.
28 Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 2014.gada 21.novembra saistošajos noteikumos Nr.54 "Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības atbalstu higiēnas un veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai" 17.12.2015. 09.01.2016.
26 Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 2012.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.16 "Kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam" 03.12.2015. 01.01.2016.
25 Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 2011.gada 23.decembra saistošajos noteikumos Nr.28 "Par sociālajiem pakalpojumiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā" 03.12.2015. 01.01.2016.
24 Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 2013.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.70 "Par sociālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā" 03.12.2015. 01.01.2016.
22 Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 2009.gada 27.novembra saistošajos noteikumos Nr.15 "Par papildu materiālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā" 05.11.2015. 01.01.2016.
21 Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 2014.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.58 "Saistošie noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Rēzeknes pilsētas pašvaldībā" 05.11.2015. 01.01.2016.
18 Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 28.01.2011. saistošajos noteikumos Nr.1 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rēzeknes pilsētā" 05.11.2015. 01.01.2016.
16 Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 2012.gada 13.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10 "Par Rēzeknes pilsētas simbolikas izmantošanu" 20.08.2015. 05.09.2015.
15 Grozījums Rēzeknes pilsētas domes 2005.gada 1.septembra saistošajos noteikumos Nr.13 "Rēzeknes pilsētas pašvaldības nolikums" 06.08.2015. 07.08.2015.
14 Grozījums Rēzeknes pilsētas domes 2005.gada 1.septembra saistošajos noteikumos Nr.13 "Rēzeknes pilsētas pašvaldības nolikums" 10.07.2015. 01.09.2015.
13 Grozījumi 2012.gada 25.maija Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.12 "Par pašvaldības atļaujas izsniegšanu tirdzniecībai publiskās vietās" 19.06.2015. 09.07.2015.
11 Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 28.01.2011. saistošajos noteikumos Nr.1 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rēzeknes pilsētā" 04.06.2015. 03.07.2015.
9 Grozījumi 2012.gada 22.jūnija Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.17 "Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās un izklaidējošā rakstura pasākumu rīkošanai" 13.03.2015. 09.04.2015.
6 Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 28.01.2011. saistošajos noteikumos Nr.1 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rēzeknes pilsētā" 16.02.2015. 17.03.2015.
7 Grozījumi 2005.gada 1.septembra Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.13 "Rēzeknes pilsētas pašvaldības nolikums" 27.02.2015. 28.02.2015.
5 Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 2009.gada 27.novembra saistošajos noteikumos Nr.15 "Par papildu materiālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā" 30.01.2015. 18.02.2015.
4 Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 2014.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.58 "Saistošie noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Rēzeknes pilsētas pašvaldībā" 30.01.2015. 18.02.2015.
3 Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 2013.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.70 "Par sociālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā" 30.01.2015. 18.02.2015.
55 Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 2012.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 "Rēzeknes pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi" 04.12.2014. 11.01.2015.
53 Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 2013.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.70 "Par sociālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā" 21.11.2014. 01.01.2015.
57 Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 2011.gada 23.decembra saistošajos noteikumos Nr.28 "Par sociālajiem pakalpojumiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā" 19.12.2014. 24.12.2014.
47 Grozījumi 2013.gada 8.februāra Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.6 "Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs" struktūrvienību maksas pakalpojumi" 26.09.2014. 22.10.2014.
48 Grozījumi 2005.gada 1.septembra Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.13 "Rēzeknes pilsētas pašvaldības nolikums" 10.10.2014. 11.10.2014.
32 Grozījumi 2014.gada 23.maija Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.28 "Rēzeknes pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi" 11.07.2014. 21.08.2014.
43 Grozījumi 2012.gada 27.aprīļa Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.11 "Rēzeknes pilsētas teritorijas uzturēšanas un labiekārtošanas noteikumi" 11.07.2014. 07.08.2014.
41 Grozījumi 2006.gada 31.jūlija Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.20 "Rēzeknes pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi" 11.07.2014. 07.08.2014.
33 Grozījumi 2012.gada 25.maija Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.12 "Par pašvaldības atļaujas izsniegšanu tirdzniecībai publiskās vietās" 11.07.2014. 07.08.2014.
42 Grozījumi 2012.gada 13.aprīļa Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.10 "Par Rēzeknes pilsētas simbolikas izmantošanu" 11.07.2014. 25.07.2014.
40 Grozījumi 2010.gada 16.aprīļa Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.6 "Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Rēzeknes pilsētā" 11.07.2014. 25.07.2014.
38 Grozījumi 2013.gada 20.decembra Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.67 "Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Rēzeknes pilsētā" 11.07.2014. 25.07.2014.
37 Grozījumi 2005.gada 9.jūnija Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.7 "Par Rēzeknes pilsētas kultūrvēstures objektu saglabāšanu, atklāšanu un likvidēšanu" 11.07.2014. 25.07.2014.
36 Grozījumi 2005.gada 9.jūnija Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.6 "Par Rēzeknes pilsētas kultūras pieminekļu saglabāšanu, uzturēšanu un aizsardzību" 11.07.2014. 25.07.2014.
35 Grozījumi 2012.gada 27.janvāra Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.3 "Rēzeknes pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi" 11.07.2014. 25.07.2014.
34 Grozījumi 2009.gada 11.decembra Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.17 "Rēzeknes pilsētas ielu nosaukumu un ēku numerācijas norādes kārtības noteikumi" 11.07.2014. 25.07.2014.
29 Grozījumi 2006.gada 31.jūlija Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.20 "Rēzeknes pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi" 06.06.2014. 15.07.2014.
27 Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 2008.gada 14.marta saistošajos noteikumos Nr.7 "Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai" 09.05.2014. 17.06.2014.
26 Grozījumi 2012.gada 27.aprīļa Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.11 "Rēzeknes pilsētas teritorijas uzturēšanas un labiekārtošanas noteikumi" 25.04.2014. 05.06.2014.
25 Grozījumi 2011.gada 23.decembra Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.28 "Par sociālajiem pakalpojumiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā" 25.04.2014. 05.06.2014.
24 Grozījumi 2012.gada 13.aprīļa Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.10 "Par Rēzeknes pilsētas simbolikas izmantošanu" 25.04.2014. 05.06.2014.
22 Grozījumi 2010.gada 16.aprīļa Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.6 "Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Rēzeknes pilsētā" 25.04.2014. 05.06.2014.
20 Grozījumi 2013.gada 20.decembra Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.67 "Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Rēzeknes pilsētā" 25.04.2014. 05.06.2014.
19 Grozījumi 2005.gada 9.jūnija Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.7 "Par Rēzeknes pilsētas kultūrvēstures objektu saglabāšanu, atklāšanu un likvidēšanu" 25.04.2014. 05.06.2014.
18 Grozījumi 2005.gada 9.jūnija Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.6 "Par Rēzeknes pilsētas kultūras pieminekļu saglabāšanu, uzturēšanu un aizsardzību" 25.04.2014. 05.06.2014.
16 Grozījumi 2012.gada 27.janvāra Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.3 "Rēzeknes pilsētas pašvaldības kapsētu apsaimniekošanas noteikumi" 25.04.2014. 05.06.2014.
15 Grozījumi 2009.gada 11.decembra Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.17 "Rēzeknes pilsētas ielu nosaukumu un ēku numerācijas norādes kārtības noteikumi" 25.04.2014. 05.06.2014.
14 Grozījumi 2012.gada 25.maija Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.12 "Par pašvaldības atļaujas izsniegšanu tirdzniecībai publiskās vietās" 25.04.2014. 05.06.2014.
11 Grozījumi 2013.gada 8.februāra Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.6 "Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs" struktūrvienību maksas pakalpojumi" 28.03.2014. 08.05.2014.
9 Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 2012.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 "Rēzeknes pilsētas pašvaldības kapsētu apsaimniekošanas noteikumi" 28.03.2014. 17.04.2014.
7 Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 2013.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.67 "Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Rēzeknes pilsētā" 14.03.2014. 05.04.2014.
6 Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 2011.gada 23.decembra saistošajos noteikumos Nr.28 "Par sociālajiem pakalpojumiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā" 28.02.2014. 29.03.2014.
2 Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 2008.gada 14.marta saistošajos noteikumos Nr.7 "Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai" 17.01.2014. 07.02.2014.
64 Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 2012.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.16 "Kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam" 22.11.2013. 01.01.2014.
62 Grozījumi 2010.gada 16.aprīļa Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.7 "Par pašvaldības nodevām par reklāmas, afišu, sludinājumu, priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās vietās Rēzeknes pilsētā" 22.11.2013. 01.01.2014.
53 Grozījumi 2006.gada 31.jūlija Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.20 "Rēzeknes pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi" 27.09.2013. 01.01.2014.
52 Grozījumi 2010.gada 24.septembra Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.15 "Noteikumi par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Rēzeknes pilsētā" 27.09.2013. 01.01.2014.
50 Grozījumi 2011.gada 11.februāra Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.4 "Par maksimālu braukšanas maksu (tarifu) par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā" 27.09.2013. 01.01.2014.
49 Grozījumi 2008.gada 14.marta Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.7 "Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai" 27.09.2013. 01.01.2014.
46 Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 2009.gada 27.novembra saistošajos noteikumos Nr.15 "Par papildu materiālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā" 27.09.2013. 01.01.2014.
45 Grozījums Rēzeknes pilsētas domes 2012.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.16 "Kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam" 27.09.2013. 01.01.2014.
44 Grozījumi 2012.gada 13.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10 "Par Rēzeknes pilsētas simbolikas izmantošanu" 27.09.2013. 01.01.2014.
43 Grozījumi 2013.gada 8.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs" struktūrvienību maksas pakalpojumi" 27.09.2013. 01.01.2014.
42 Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 28.01.2011. saistošajos noteikumos Nr.1 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rēzeknes pilsētā" 27.09.2013. 01.01.2014.
40 Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 2012.gada 27.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.11 "Rēzeknes pilsētas teritorijas uzturēšanas un labiekārtošanas noteikumi" 27.09.2013. 01.01.2014.
38 Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 27.01.2012. saistošajos noteikumos Nr.3 "Rēzeknes pilsētas pašvaldības kapsētu apsaimniekošanas noteikumi" 27.09.2013. 01.01.2014.
37 Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 22.02.2013. saistošajos noteikumos Nr.8 "Par koku ciršanu Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā" 27.09.2013. 01.01.2014.
36 Grozījumi 2012.gada 22.jūnija Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.17 "Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās un izklaidējošā rakstura pasākuma rīkošanai" 27.09.2013. 01.01.2014.
35 Grozījumi 2010.gada 16.aprīļa Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.7 "Par pašvaldības nodevām par reklāmas, afišu, sludinājumu, priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās vietās Rēzeknes pilsētā" 27.09.2013. 01.01.2014.
34 Grozījumi 2010.gada 16.aprīļa Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.6 "Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Rēzeknes pilsētā" 27.09.2013. 01.01.2014.
33 Grozījumi 2009.gada 11.decembra Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.17 "Rēzeknes pilsētas ielu nosaukumu un ēku numerācijas norādes kārtības noteikumi" 27.09.2013. 01.01.2014.
32 Grozījumi 2005.gada 9.jūnija Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.7 "Par Rēzeknes pilsētas kultūrvēstures objektu saglabāšanu, atklāšanu un likvidēšanu" 27.09.2013. 01.01.2014.
31 Grozījumi 2005.gada 9.jūnija Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.6 "Par Rēzeknes pilsētas kultūras pieminekļu saglabāšanu, uzturēšanu un aizsardzību" 27.09.2013. 01.01.2014.
30 Grozījumi 2002.gada 10.janvāra Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.23 "Par pašvaldības nodevām par būvatļaujām" 27.09.2013. 01.01.2014.
29 Grozījumi 1998.gada 5.marta Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.13 "Par pašvaldības nodevām par Rēzeknes pilsētas domes izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām" 27.09.2013. 01.01.2014.
55 Grozījumi 2013.gada 8.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs" struktūrvienību maksas pakalpojumi" 27.09.2013. 08.10.2013.
26 Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 2013.gada 8.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 "Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Rēzeknes pilsētā" 26.07.2013. 01.08.2013.
19 Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 2011.gada 23.decembra saistošajos noteikumos Nr.28 "Par sociālajiem pakalpojumiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā" 07.06.2013. 13.06.2013.
13 Grozījumi 2005.gada 9.jūlija Rēzeknes pilsētas domes saistošos noteikumos Nr.6 Par Rēzeknes pilsētas kultūras pieminekļu saglabāšanu, uzturēšanu un aizsardzību 26.04.2013 01.05.2013
3 Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 2010.gada 16.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.7 Par pašvaldības nodevām par reklāmas, afišu, sludinājumu izvietošanu publiskās vietās Rēzeknes pilsētā 08.02.2013 23.02.2013
26 Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 28.01.2011. saistošajos noteikumos Nr.1 Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rēzeknes pilsētā 26.11.2012 12.12.2012
19 Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 28.01.2011. saistošajos noteikumos Nr.1 Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rēzeknes pilsētā 06.06.2011 21.07.2011
16 Grozījumi 2008.gada 14.marta Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.7 "Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai" 24.09.2010 12.11.2010
 
© 2018 Rēzeknes pilsētas dome | Pēdējās izmaiņas: 02.01.2018