Sākumlapa / Dome / Oficiāla informācija / Sludinājumi
18.01.2018. 5:25

Sludinājumi

PAZIŅOJUMS PAR BRĪDINĀJUMU

Dokumenta izdevējs:  Rēzeknes pilsētas domes pārvalde “Sociālais dienests”

Dokumenta nosaukums: Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 24.05.2017. Nr.1.1.23/17/541

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati: Gints Legzdiņš, dzim. 18.08.1990.

Uzaicinām Gintu Legzdiņu parādu par bērnam sniegtajiem ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem 1126,50 EUR (viens tūkstotis viens simts divdesmit seši eiro 50 centi) apmērā, par periodu no 2016.gada 22.februāra līdz 31.decembrim, samaksāt labprātīgi līdz 2017.gada 30.jūnijam.

BRĪDINĀM, ja parāds netiks samaksāts labprātīgi līdz 2017.gada 30.jūnijam, tad ar 2017.gada 1.jūliju tiks uzsākta 2016.gada 4.marta lēmuma Nr.1.6.22/16/4 piespiedu izpilde – parāda  atgūšana – Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Ar minēto brīdinājumu Gints Legzdiņš var iepazīties Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests” telpās Atbrīvošanas alejā 93, Rēzekne. Kontakttālrunis 64622979, kontaktpersona I.Dukaļska.

Publicēts 29.05.2017.

PAZIŅOJUMS PAR BRĪDINĀJUMU

Dokumenta izdevējs:  Rēzeknes pilsētas domes pārvalde “Sociālais dienests”

Dokumenta nosaukums: Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 24.05.2017. Nr.1.1.23/17/540

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati: Jekaterina Kovaļevska, dzim.16.09.1977.

Uzaicinām Jekaterinu Kovaļevsku parādu par bērnam sniegtajiem ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem 1332,00 EUR (viens tūkstotis trīs simti trīsdesmit divi eiro 00 centi) apmērā, par periodu no 2016.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim, samaksāt labprātīgi līdz 2017.gada 30.jūnijam.

BRĪDINĀM, ja parāds netiks samaksāts labprātīgi līdz 2017.gada 30.jūnijam, tad ar 2017.gada 1.jūliju tiks uzsākta 2013.gada 12.septembra lēmuma Nr. 1.6.22/22 piespiedu izpilde – parāda atgūšana – Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Ar minēto brīdinājumu Jekaterina Kovaļevska var iepazīties Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests” telpās Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne. Kontakttālrunis 64622979, kontaktpersona I.Dukaļska.

Publicēts 29.05.2017.

Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde izsludina konkursu par valsts mērķdotācijas līdzekļu piešķiršanu bērnu un jauniešu interešu izglītības programmām pedagogu darba samaksai 2017./2018.mācību gadam.

Izstrādātās interešu izglītības programmas, pievienojot ziņas par programmas īstenotāja profesionālo kvalifikāciju un tālākizglītību, jāiesniedz Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldē Atbrīvošanas alejā 91, Rēzeknē 202.kabinetā līdz 2017.gada 30.jūnijam.

Rēzeknes pilsētas domes pārvalde „Sociālais dienests”, reģ. Nr. 90000048364 (turpmāk – Pārvalde), paziņo JEKATERINAI  KOVAĻEVSKAI, dzim.16.09.1977., ja līdz 12.05.2017. netiks samaksāts meitai Glorijai Kovaļevskai sniegtā ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma parāds 1332,00 EUR, par periodu no 01.01.2016.-31.12.2016., Pārvalde uzsāks parādsaistību piespiedu izpildi Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

 

Rēzeknes pilsētas domes pārvalde „Sociālais dienests”, reģ. Nr. 90000048364 (turpmāk – Pārvalde), paziņo GINTAM LEGZDIŅAM, dzim.18.08.1990., ja līdz 12.05.2017. netiks samaksāts dēlam Andrim Legzdiņam sniegtā ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma parāds 1126,50 EUR, par periodu no 22.01.2016.-31.12.2016., Pārvalde uzsāks parādsaistību piespiedu izpildi Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

Tirdzniecības atļaujas Latgales ielā 54

Rēzeknes pilsētas dome informē, ka Rēzeknē, Latgales ielā 54, ir ierīkotas 10 (desmit) tirdzniecības vietas, kurās tiek organizēta ielu tirdzniecība šādu preču realizācijai:

 • pašu audzēti ziedi;
 • pašu audzēti augļi, dārzeņi un ogas;
 • pašu audzēti stādi un dēsti;
 • savvaļas ogas, augi, rieksti, sēnes;
 • pašu izgatavoti mākslas un daiļamatniecības izstrādājumi;
 • pašu ražota lauksaimniecības, zivsaimniecības un biškopības produkcija;
 • nocirstus vai podos augošus dažādu sugu skuju kokus.

Maksa par tirdzniecību 2,85 eiro/mēnesī – pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās.

Pašvaldības atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecībai Rēzeknē, Latgales ielā 54, nepieciešams:

 1. Iesniegt pašvaldībā iesniegumu (ar visiem iesniegumā uzskaitītajiem pielikumiem) atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecības veikšanai, (pielikums Nr.1).
 2. Pēc rēķina saņemšanas, jāsamaksā pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskā vietā. Svarīgi: nodeva pilnā apjomā samaksājama pirms attiecīgas ielu tirdzniecības atļaujas saņemšanas.

Tirdzniecības vietas tiks iznomātas tādā secībā, kādā tiks saņemti korekti aizpildīti iesniegumi par tirdzniecības vietas nomu.

Saistītie normatīvie akti:

Iesniegumus pieņem Rēzeknes pilsētas domē Attīstības pārvaldē 228. kab., t: 26610027.

Uzklausīšanas sanāksme par SIA „Rēzeknes enerģija” tarifu projektu

10.01.2017. uzklausīšanas sanāksme par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rēzeknes enerģija” iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) otrdien, 2017. gada 10. janvārī plkst. 13.00 Rēzeknes pilsētas domes konferenču zālē Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, rīkos uzklausīšanas sanāksmi par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes enerģija” (turpmāk – SIA "Rēzeknes enerģija”) iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu.

Regulators uz uzklausīšanas sanāksmi ir aicinājis SIA "Rēzeknes enerģija” pilnvaroto pārstāvi, kurš varēs komentēt iesniegtā siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projekta būtību un ekonomisko pamatojumu. Uzklausīšanas sanāksmes dalībniekiem tiks dota iespēja uzdot jautājumus un izteikt savus priekšlikumus un ieteikumus par SIA "Rēzeknes enerģija” iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu.

Interesenti dalību sanāksmē var pieteikt pa telefonu vai e-pastu līdz 2017. gada 9. janvārim (kontaktpersona Pēteris Dzintars, tel. 67873187; peteris.dzintars@sprk.gov.lv).

Iepazīties ar SIA "Rēzeknes enerģija” iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu var Regulatora mājaslapā http://www.sprk.gov.lv sadaļā: Par SPRK/ Sabiedrības līdzdalība / Uzklausīšanas sanāksmes / Izsludinātās uzklausīšanas sanāksmes.

Uzklausīšanas sanāksme tiek rīkota valsts valodā, un gadījumā, ja sanāksmes dalībniekam uzklausīšanas sanāksmes laikā ir nepieciešams lietot kādu svešvalodu, lūdzam nodrošināt tulkojumu valsts valodā. Uzklausīšanas sanāksmes gaita tiek fiksēta protokolā.

Paziņojums par tarifa projektu

SIA „ALAAS”, reģ. nr. 42403013918, juridiskā adrese: „Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts Rēzeknes novads LV-4633, 16.11.2015. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodiku.

Sabiedriskā pakalpojuma veids

Spēkā esošais tarifs bez DRN

(bez PVN)

Piedāvātais tarifs bez DRN

(bez PVN)

Tarifa palielinājums/ samazinājums  (%).

Sadzīves atkritumu apglabāšana

18,43

28,57

55

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2017. gada 1. ceturksni. Iesniegtajā tarifā tika aktualizētas izmaksas atbilstoši tām tehnoloģijām un atkritumu plūsmām, kas ekspluatācijas režīmā darbu sākušas tikai 2016.gada otrajā pusgadā.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu  lietotājs var „Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads katru dienu no plkst. 10 līdz plkst. 16, kurā lietotājs var iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu, iepriekš sazinoties ar Aigaru Metlānu 28359080.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt pa pastu „Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts Rēzeknes novads LV-4633, e-pasts austrumlatgale2@inbox.lv un faksa nr. 64667440 kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, vai tās reģionālās struktūrvienības adresē) e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.

Rēzeknes pilsētas domes Būvvalde paziņo:

Rēzeknes pilsētas domes Būvvalde sakarā ar garāžas Atbrīvošanas alejā 62B, Rēzeknē, slikto tehnisko stāvokli ir uzdevusi ēkas līdzīpašniekiem nekavējoties pārtraukt garāžas telpu (kad. apz. 21000130127001001), ekspluatāciju.

Līdz 30. novembrim īpašniekiem jāiesniedz Būvvaldē garāžas ēkas pārbūves, atjaunošanas vai nojaukšanas projekta dokumentācija. Līdz 2017. gada 1. februārim jāuzsāk minēto darbu izpilde (ēkas atjaunošana vai nojaukšana).

VAS “Privatizācijas aģentūra” paziņo:

05.09.2016. noslēgts nekustamā īpašuma Stacijas ielā 15A, Rēzeknē (kad. Nr. 21000070116) pirkuma līgums. Pircējs S.Kulikov, pirkuma cena 2 800,00 EUR.

SIA “Rēzeknes Ūdens” tarifi no 01.08.2016.

SIA “Rēzeknes Ūdens” paziņo, ka, sākot ar šī gada 1. augustu būs spēkā jaunie ūdens patēriņa tarifi. Lai iedzīvotājiem būtu vieglāk orientēties, uzņēmums piedāvā izmantot tabulā apkopotos rādītājus un izmaksas. Aprēķinos iekļauts arī pievienotās vērtības nodoklis.

Ūdens un kanalizācija pēc ūdens skaitītājiem

m3

EUR

1

1,94

2

3,87

3

5,81

4

7,74

5

9,68

6

11,62

7

13,55

8

15,49

9

17,42

10

19,36

11

21,30

12

23,23

13

25,17

14

27,10

15

29,04

16

30,98

17

32,91

18

34,85

19

36,78

20

38,72

21

40,66

22

42,59

23

44,53

24

46,46

25

48,40

26

50,34

27

52,27

28

54,21

29

56,14

30

58,08

Paziņojums par SIA „ALAAS” tarifa projektu

SIA „ALAAS”, reģ.nr.42403013918, juridiskā adrese: „Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts Rēzeknes novads LV-4633,16.11.2015. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodiku.

Sabiedriskā pakalpojuma veids

Spēkā esošais tarifs bez DRN

(bez PVN)

Piedāvātais tarifs bez DRN

(bez PVN)

Tarifa palielinājums/ samazinājums  (%).

Sadzīves atkritumu apglabāšana

18,43

25,16

37

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 01.04.2016. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar esošā tarifa aprēķinā iekļauto izmaksu pieaugumu vairāk par 5 %. Atkritumu apglabāšanas poligona Križevņiki attīstības 2.kārtas realizācijas rezultātā no 2016 gada plānotas izmaiņas sadzīves atkritumu aprites un tehnoloģiskajos procesos poligonā, kā arī izveidojušos pamatlīdzekļu nolietojuma un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījuma un ekspluatācijas izmaksas ir palielinājušas prognozētās izmaksas.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu lietotājs var „Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads katru dienu no plkst.10 līdz plkst.16 , kurā lietotājs var iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu, iepriekš sazinoties ar Aigaru Metlānu 28359080.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt pa pastu „Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts Rēzeknes novads LV-4633, e-pasts austrumlatgale2@inbox.lv un faksa nr. 64667440 kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, vai tās reģionālās struktūrvienības adresē) e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.

16.11.2015.

Par uzklausīšanas sanāksmi par SIA „RĒZEKNES ŪDENS” iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2015.gada 14.jūlijā plkst.12:00 viesnīcas „Latgale” 2.stāva konferenču zālē „Rēzekne”, Atbrīvošanas alejā 98, Rēzeknē, rīkos uzklausīšanas sanāksmi par SIA „RĒZEKNES ŪDENS” iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu Rēzeknes pilsētā (turpmāk – tarifu projekts).

Regulators uz uzklausīšanas sanāksmi ir aicinājis SIA „RĒZEKNES ŪDENS” pilnvaroto pārstāvi, kas varēs komentēt iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekta būtību un ekonomisko pamatojumu. Uzklausīšanas sanāksmes dalībniekiem tiks dota iespēja uzdot jautājumus un izteikt savus priekšlikumus un ieteikumus par SIA „RĒZEKNES ŪDENS” iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu.

Interesenti dalību sanāksmē var pieteikt  pa telefonu 67873192 vai e-pastu  janis.kravalis@sprk.gov.lv līdz 2015.gada 13.jūlijam

Iepazīties ar SIA „RĒZEKNES ŪDENS”  iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekta kopsavilkumu var Regulatora mājaslapā www.sprk.gov.lv, sadaļā: Par SPRK/Sabiedrības līdzdalība/Uzklausīšanas sanāksmes/Izsludinātās uzklausīšanas sanāksmes.

Uzklausīšanas sanāksme tiek rīkota valsts valodā, gadījumā, ja sanāksmes dalībniekam uzklausīšanas sanāksmes laikā ir nepieciešams lietot kādu svešvalodu, lūdzam nodrošināt tulkojumu valsts valodā.

Uzklausīšanas sanāksmes gaita tiek fiksēta protokolā.

Paziņojums par tarifa projektu

A/S „Rēzeknes siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas numurs 40003215480, Rīgas ielā 1, Rēzeknē, LV – 4601, 2014. gada 6.augustā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza koģenerācijas stacijā ražotās siltumenerģijas tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar komisijas 2010. gada 11.jūnija lēmumu Nr. 1/10 „Koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodika” un noteikumiem par tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu.


Nr.p/k

Dabasgāzes tirdzniecības cena līdz      EUR/tūkst.nm3               pie faktiskās siltumspējas

Tarifs gāzei no 20000 līdz 100000, t.m3

Spēkā esošais tarifs EUR/MWh (bez PVN)

Prognozējamais siltumenerģijas tarifs, EUR/MWh (bez PVN)

Tarifa palielinājums/ samzinājums (%)

1

128.06

177.65

 

37.66

 

2

135.17

184.76

 

38.08

 

3

142.29

191.87

 

38.49

 

4

149.40

198.99

 

38.90

 

5

156.52

206.10

 

39.31

 

6

163.63

213.22

 

39.72

 

7

170.74

220.33

 

40.14

 

8

177.86

227.45

 

40.55

 

9

184.97

234.56

40.96

40.96

0

10

192.09

241.67

41.78

41.37

-0.98

11

199.20

248.79

42.57

41.79

-1.83

12

206.32

255.90

43.38

42.20

-2.72

13

213.43

263.02

44.18

42.61

-3.55

14

220.55

270.13

44.99

43.02

-4.38

15

227.66

277.25

45.80

43.44

-5.15

16

234.77

284.36

46.60

43.85

-5.90

17

241.89

291.48

47.41

44.26

-6.64

18

249.00

298.59

48.21

44.67

-7.34

19

256.12

305.70

49.02

45.08

-8.04

20

263.23

312.82

49.81

45.50

-8.65

21

270.35

319.93

50.63

45.91

-9.32

22

277.46

327.05

51.42

46.32

-9.92

23

284.57

334.16

52.23

47.38

-9.29

24

291.69

341.28

53.03

48.44

-8.66

25

298.80

348.39

53.84

49.50

-8.06

26

305.92

355.50

54.65

50.55

-7.50

27

313.03

362.62

55.45

51.61

-6.93

28

320.15

369.73

56.25

52.67

-6.36

29

327.26

376.85

57.06

53.73

-5.84

30

334.37

383.96

57.87

54.79

-5.32

31

341.49

391.08

58.67

55.85

-4.81

32

348.60

398.19

59.48

56.90

-4.34

33

355.72

405.31

60.27

57.96

-3.83

34

362.83

412.42

61.08

59.02

-3.37

35

369.95

419.53

61.89

60.08

-2.92

36

377.06

426.65

62.69

61.14

-2.47

37

384.18

433.76

63.50

62.20

-2.05

38

391.29

440.88

64.30

63.26

-1.62

39

398.40

447.99

65.11

64.31

-1.23

40

405.52

455.11

65.91

65.37

-0.82

41

412.63

462.22

66.72

66.43

-0.43

42

419.75

469.33

67.52

67.49

-0.04

43

426.86

476.45

68.33

68.55

0.32

44

433.98

483.56

69.14

69.61

0.68

45

441.09

490.68

69.93

70.66

1.04

46

448.90

497.79

70.75

71.72

1.37

47

455.32

504.91

71.54

72.78

1.73

48

462.43

512.02

72.35

73.84

2.06

49

469.55

519.13

73.15

74.90

2.39

50

476.66

526.25

 

75.96

 

51

483.78

533.36

 

77.01

 

52

490.89

540.48

 

78.07

 

53

498.01

547.59

 

79.13

 

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2014. gada 6.decembri. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar koģenerācijas stacijas izbūvi Atbrīvošanas alejā 155a, Rēzeknē.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par koģenerācijas stacijā ražotās siltumenerģijas tarifa projektu lietotājs var A/S „Rēzeknes siltumtīkli”, Rīgas ielā 1, Rēzeknē, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00 iepriekš sazinoties ar ekonomisti Maiju Šariginu, tālr.: 64625133, e-pasts: rezeknes.siltumtikli@inbox.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt A/S „Rēzeknes siltumtīkli”, Rīgas ielā 1, Rēzeknē, LV–4601, e-pasts: rezeknes.siltumtikli@inbox.lv, fakss: 64625146, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, vai tās reģionālās struktūrvienības adresē) e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.

Rēzeknes pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000025465, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, saskaņā ar 2008.gada 14.marta Rēzeknes pilsētas domes saistošiem noteikumiem nr.7 „Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai” izsludina pieteikšanos līdzfinansējuma saņemšanai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai, ar mērķi – nodrošināt energoresursu patēriņu samazinājumu, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas pasākumus, kā arī dzīvojamo māju renovācijas pasākumus.

Pieteikuma pretendenti: daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kurās dzīvokļa īpašums ir iegūts saskaņā ar likumiem "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju", "Par dzīvokļa īpašumu" un "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju".

Atbalstāmās izmaksas:

 • energoaudita veikšana;
 • piebraucamo ceļu un gājēju celiņu renovācija/būvniecība;
 • bērnu rotaļu laukumu renovācija/būvniecība.

Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumiem tiek piešķirts šādiem projektiem:

 • mājas energoaudita veikšanai – 50% no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoaudita izmaksām, bet ne vairāk kā 355,72 eiro;
 • kas tiks finansēti no KPFI un Eiropas Savienības fondiem, tehniskā projekta dokumentācijas izstrādei – 95%, bet ne vairāk kā 2800 eiro pēc augstāk minētā finansējuma saņemšanas vai energoefektivitātes darbu uzsākšanas.

Līdzfinansējums mājām piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai tiek piešķirts šādiem projektiem:

 • mājas piebraucamo ceļu, iekšpagalmu un gājēju celiņu seguma renovācijai – līdz 50% no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām;
 • mājas ceļu servitūta seguma renovācijai – līdz 75% no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām;
 • bērnu rotaļu laukumu ierīkošana vai esošo laukumu renovācija – līdz 95% no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 7000 eiro.

Saistošie noteikumi pieejami portālā www.likumi.lv, Rēzeknes pilsētas mājas lapas www.rezekne.lv sadaļā „Dome/Saistošie noteikumi„ un sadaļā „Energoefektivitāte”.

Pieteikumu ar pielikumiem aicinām iesniegt līdz 2014. gada 11. jūlijam (ieskaitot).

Papildus informācija: Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldē, Atbrīvošanas alejā 93, 104.kabinetā, darba dienās no plkst. 8.00-12.00 un 12.30-16.30.

Kontaktpersona: L.Gavare, vecākā speciāliste-konsultante nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos, tālrunis uzziņām: 64607649.

Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde izsludina konkursu par valsts mērķdotācijas līdzekļu piešķiršanu bērnu un jauniešu interešu izglītības programmām pedagogu darba samaksai 2014./2015.mācību gadam.

Izstrādātās interešu izglītības programmas jāiesniedz Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes 202.kabinetā līdz 20.06.2014. (Atbrīvošanas alejā 91, Rēzeknē).

Rēzeknes pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000025465, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, saskaņā ar 2008.gada 14.marta Rēzeknes pilsētas domes saistošiem noteikumiem nr.7 „Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai„, izsludina pieteikšanos līdzfinansējuma saņemšanai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai, ar mērķi – nodrošināt energoresursu patēriņu samazinājumu, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas pasākumus, kā arī dzīvojamo māju renovācijas pasākumus.

Pieteikuma pretendenti: daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kurās dzīvokļa īpašums ir iegūts saskaņā ar likumiem "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju", "Dzīvokļa īpašuma likums" un "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju".

Atbalstāmās izmaksas:

 • energoaudita veikšana;
 • piebraucamo ceļu un gājēju celiņu renovācija/būvniecība;
 • bērnu rotaļu laukumu renovācija/būvniecība.

Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumiem tiek piešķirts šādiem projektiem:

 • mājas energoaudita veikšanai - 50% no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoaudita izmaksām, bet ne vairāk kā 355,72 euro;
 • kas tiks finansēti no Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) un Eiropas Savienības (ES) fondiem, tehniskā projekta dokumentācijas izstrādei – 95%, bet ne vairāk kā 2800 euro pēc augstāk minētā finansējuma saņemšanas vai energoefektivitātes darbu uzsākšanas.

Līdzfinansējums mājām piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai tiek piešķirts šādiem projektiem:

 • mājas piebraucamo ceļu, iekšpagalmu un gājēju celiņu seguma renovācijai – līdz 50% no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām;
 • mājas ceļu servitūta seguma renovācijai – līdz 75% no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām;
 • bērnu rotaļu laukumu ierīkošanai vai esošo laukumu renovācijai - līdz 95% no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 7000 euro.

Pieteikumu ar pielikumiem: aicinām iesniegt līdz 2014. gada 11. aprīlim ieskaitot. 

Saistošie noteikumi pieejami: portālā www.likumi.lv, Rēzeknes pilsētas domes mājas lapā www.rezekne.lv sadaļā „Saistošie noteikumi„ un sadaļā - „Energoefektivitāte„.

Papildus informācija: Rēzeknes pilsētas domē Pilsētas saimniecības pārvaldē, Atbrīvošanas aleja 93, 104. kabinetā, kontaktpersona: Vecākā speciāliste-konsultante nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos L.Gavare, tālrunis uzziņām: 64607649 darba dienās no plkst. 13.00-16.30.


Valsts akciju sabiedrība „Privatizācijas aģentūra” paziņo: 17.12.2013. noslēgts apbūvēta zemesgabala Varoņu ielā 4B, Rēzeknē (kadastra Nr.2100 003 0620), nomaksas pirkuma līgums (pirkuma cena 8826,00 Ls/ 12558,27 EUR). Pircējs – SIA „METĀLS R”.

 

SIA „Rēzeknes enerģija”, reģ. Nr. 42403021332, jurid. adrese Rīgas iela 1, Rēzekne, LV – 4601, izsludina atklātu konkursu „Siltumpārvades efektivitātes paaugstināšana Rēzeknes Ziemeļu un Vipingas rajonu centralizētās siltumapgādes sistēmā” Id. Nr. RE 2013/01 par tiesībām veikt darbus siltumpārvades efektivitātes paaugstināšanai Rēzeknes Ziemeļu un Vipingas rajonu centralizētās siltumapgādes sistēmā. Atklātā konkursa nolikumu un tehnisko dokumentāciju var saņemt SIA "Rēzeknes enerģija" abonentu daļā Rīgas ielā 2, Rēzeknē, darba laikā no plkst. 9.00 – 16.00. Pretendentu pieteikumi tiek pieņemti līdz 09.01.2014. plkst. 15.00. Tālrunis informācijai 27882225.

 

AS „Rēzeknes siltumtīkli”, reģ. Nr. 40003215480, jurid. adrese Rīgas iela 1, Rēzekne, LV –4601, informē, ka ir pagarināts atklāta konkursa „Koģenerācijas iekārtu uzstādīšana un servisa apkalpošana Rēzeknes pilsētas ziemeļu rajona katlu mājā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 155a” Id. Nr. RS 2013/01 iesniegšanas termiņš līdz 19.04.2013. plkst. 16.00. Tālrunis informācijai 25900555.

 

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „AUSTRUMLATGALES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS SABIEDRĪBA” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Komisija) 2012.gada 8.novembrī saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību „AUSTRUMLATGALES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS SABIEDRĪBA”, vienotais reģistrācijas numurs: 42403013918, juridiskā adrese: „Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633, (turpmāk – SIA „AUSTRUMLATGALES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS SABIEDRĪBA”) 2012.gada 8.novembra iesniegumu Nr.1-11/83 ar tam pievienotu sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu un 2012.gada 20.novembrī, 2013.gada 7.februārī un 2013.gada 26.februārī papildu informāciju, izmaksu pamatojošus dokumentus un precizētu sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu (2012.gada 20.novembris Nr.1-11/88, 2013.gada 5.februāris Nr.1-11/47 un 2013.gada 25.februāris Nr.2.2/57) (turpmāk – tarifa projekts).

Izvērtējot SIA „AUSTRUMLATGALES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS SABIEDRĪBA” tarifa projektu, Komisija konstatē un secina:

 1. SIA „AUSTRUMLATGALES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS SABIEDRĪBA” 2012.gada 8.novembrī iesniedza tarifa projektu par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu poligonā „Križevņiki” – 12,95 Ls/t (bez pievienotās vērtības nodokļa).
 2. SIA „AUSTRUMLATGALES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS SABIEDRĪBA” paziņojumu par tarifa projekta iesniegšanu Komisijai publicēja 2012.gada 16.novembrī laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” (4785.nr.) un 2012.gada 15.novembrī informāciju par tarifa projekta iesniegšanu nosūtīja Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes, Viļānu, Ludzas, Kārsavas, Ciblas un Zilupes novadu pašvaldībām. Priekšlikumi un ieteikumi par tarifa projektu Komisijā nav saņemti.
 3. Komisija 2012.gada 6.decembrī Rēzeknes novada pašvaldības konferenču zālē Atbrīvošanas alejā 95 rīkoja uzklausīšanas sanāksmi par SIA „AUSTRUMLATGALES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS SABIEDRĪBA” tarifa projektu, kurā piedalījās SIA „AUSTRUMLATGALES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS SABIEDRĪBA” pārstāvji, amatpersonas no Ludzas novada, Viļānu novada un Ozolaines pagasta pašvaldībām, kā arī pārstāvji no SIA „Ludzas apsaimniekotājs”, SIA „Latgales namu apsaimniekotājs”, laikraksts „Ludzas zeme” un viens Rēzeknes pilsētas iedzīvotājs. Uzklausīšanas sanāksmes laikā priekšlikumi un ieteikumi par tarifa projektu netika izteikti.
 4. Tarifa projekts ir aprēķināts saskaņā ar Komisijas 2011.gada 9.marta lēmuma Nr.1/1 „Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika” (turpmāk – Metodika) prasībām un atbilst likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 19.panta pirmajai daļai un 20.pantam.
 5. Komisija ir izvērtējusi tarifa projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, ka tarifa projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA „AUSTRUMLATGALES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS SABIEDRĪBA” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma izmaksas.
 6. Komisijas 2013.gada 8.marta padomes sēdē, izskatot ziņojumu par SIA „AUSTRUMLATGALES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS SABIEDRĪBA” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu, SIA „AUSTRUMLATGALES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS SABIEDRĪBA” pilnvarotais pārstāvis uzturēja prasību apstiprināt iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu no 2013.gada 15.aprīļa.

Saskaņā ar Metodikas 5., 6., 7., 8., 9., 10., 28., 29., 36.punktu un pamatojoties uz likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 5.pantu, 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu un otro daļu, 19.panta pirmo, septīto un trīspadsmito daļu, 20.pantu un 21.panta piekto daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo daļu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

 1. Apstiprināt SIA „AUSTRUMLATGALES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS SABIEDRĪBA” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu 12,95 Ls/t (bez pievienotās vērtības nodokļa).
 2. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā apstiprinātais tarifs stājas spēkā 2013.gada 15.aprīlī.
 3. Atcelt no 2013.gada 15.aprīļa Latgales pašvaldību daudznozaru sabiedrisko pakalpojumu regulatora 2007.gada 4.oktobra lēmumu Nr.25 „Par SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība” atkritumu apglabāšanas tarifa projektu”, ar kuru apstiprināts atkritumu apglabāšanas tarifs (19,50 Ls/t (bez pievienotās vērtības nodokļa)) (publicēts 2007.gada 16.oktobra reģionālajā laikrakstā „Rēzeknes vēstis”).

Ja mainās tarifu ietekmējošie faktori, Komisija var ierosināt tarifa pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājās spēkā ar tā pieņemšanas brīdī.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

AS „Rēzeknes siltumtīkli”, reģ. Nr. 40003215480, jurid. adrese Rīgas iela 1, Rēzekne, LV – 4601, izsludina atklātu konkursu „Koģenerācijas iekārtu uzstādīšana un servisa apkalpošana Rēzeknes pilsētas ziemeļu rajona katlu mājā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 155a” Id. Nr. RS 2013/01 par tiesībām veikt koģenerācijas iekārtu uzstādīšanas un servisa apkalpošanas darbus Rēzeknes pilsētas ziemeļu rajona katlu mājā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 155a. Atklātā konkursa nolikumu un tehnisko dokumentāciju var saņemt Rīgas ielā 1, Rēzeknē, darba laikā no plkst. 9.00 – 16.00. Pretendentu pieteikumi tiek pieņemti līdz 05.04.2013. plkst. 16.00. Tālrunis informācijai 25900555.

26.02.2013. uzklausīšanas sanāksme par SIA „Rēzeknes enerģija” iesniegto siltumenerģijas gala tarifa projektu.

2013.gada 26.februārī plkst.13:00 Rēzeknes pilsētas Kultūras nama zālē, Brāļu Skrindu ielā 3, Rēzeknē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk tekstā – Komisija) rīkos uzklausīšanas sanāksmi par SIA „Rēzeknes enerģija” iesniegto siltumenerģijas gala tarifa projektu.

Komisija uz uzklausīšanas sanāksmi ir aicinājusi SIA „Rēzeknes enerģija” pilnvaroto pārstāvi, kas varēs komentēt iesniegtā siltumenerģijas gala tarifa projekta būtību un ekonomisko pamatojumu. Uzklausīšanas sanāksmes dalībniekiem tiks dota iespēja uzdot jautājumus un izteikt savus priekšlikumus un ieteikumus par SIA „Rēzeknes enerģija” iesniegto siltumenerģijas gala tarifa projektu.

Interesenti dalību sanāksmē var pieteikt pa telefonu vai e-pastu līdz 2013.gada 25.februārim (kontaktpersona Jānis Kravalis, t.67873192; janis.kravalis@sprk.gov.lv).

Iepazīties ar SIA „Rēzeknes enerģija” iesniegto siltumenerģijas gala tarifa projekta kopsavilkumu var  Komisijas  mājas lapā http://www.sprk.gov.lv, sadaļā: Sākumlapa>Licences, tarifi>Enerģētika>Tarifi>Iesniegtie tarifu projekti.

Uzklausīšanas sanāksme tiek rīkota valsts valodā, un gadījumā, ja sanāksmes dalībniekam uzklausīšanas sanāksmes laikā ir nepieciešams lietot kādu svešvalodu, lūdzam nodrošināt tulkojumu valsts valodā.

Paziņojums par SIA „Rēzeknes enerģija” siltumenerģijas pārvades, sadales un tirdzniecības tarifu projektu

SIA „Rēzeknes enerģija”, vienotais reģistrācijas numurs 42403021332, Rīgas ielā 1, Rēzeknē, LV – 4601, 2013. gada 5. februārī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas pārvades, sadales un tirdzniecības tarifu projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar komisijas 2010. gada 14.aprīļa lēmumu Nr. 1/7 „Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” un tarifu veidojošo izmaksu pamatojumu.

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2013. gada 5.maiju.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par siltumenerģijas pārvades, sadales un tirdzniecības tarifu projektu lietotājs var SIA „Rēzeknes enerģija”, Rīgas ielā 1, Rēzeknē, iepriekš sazinoties ar izpilddirektoru Rihardu Melni, tālr.: 64625133, e-pasts: rezeknes.energija@inbox.lv.

Dabasgāzes tirdzniecības cena līdz      Ls/tūkst.nm3               pie faktiskās siltumspējas

Tarifs gāzei no 20000 līdz 100000, t.m3

Ražošanas tarifs, Ls/MWh

Sadales, pārvades tarifs, Ls/MWh

Tirdzniecības tarifs, Ls/MWh

Kopējais  tarifs siltumenrģijai, Ls/MWh

Spēkā esošais tarifs, Ls/MWh

Tarifa samazinājums, %

130

164.85

24.93

11.04

0.94

36.91

41.12

-10.24

135

169.85

25.30

11.13

0.94

37.37

41.88

-10.76

140

174.85

25.67

11.21

0.94

37.82

42.65

-11.31

145

179.85

26.06

11.30

0.94

38.30

43.40

-11.76

150

184.85

26.43

11.38

0.94

38.75

44.15

-12.24

155

189.85

26.82

11.47

0.94

39.23

44.91

-12.66

160

194.85

27.18

11.56

0.94

39.68

45.65

-13.07

165

199.85

27.56

11.64

0.94

40.14

46.41

-13.51

170

204.85

27.94

11.73

0.94

40.61

47.17

-13.91

175

209.85

28.31

11.82

0.94

41.07

47.93

-14.30

180

214.85

28.69

11.90

0.94

41.53

48.68

-14.69

185

219.85

29.07

11.99

0.94

42.00

49.42

-15.02

190

224.85

29.44

12.07

0.94

42.45

50.18

-15.40

195

229.85

29.82

12.16

0.94

42.92

50.94

-15.74

200

234.85

30.20

12.25

0.94

43.39

51.69

-16.07

205

239.85

30.57

12.33

0.94

43.84

52.45

-16.42

210

244.85

30.95

12.42

0.94

44.31

53.19

-16.70

215

249.85

31.32

12.50

0.94

44.76

53.88

-16.92

220

254.85

31.70

12.59

0.94

45.23

54.55

-17.08

225

259.85

32.08

12.68

0.94

45.70

55.23

-17.26

230

264.85

32.45

12.77

0.94

46.16

55.91

-17.43

235

269.85

32.83

12.85

0.94

46.62

56.59

-17.62

240

274.85

33.21

12.94

0.94

47.09

57.26

-17.77

245

279.85

33.58

13.02

0.94

47.54

57.96

-17.97

250

284.85

33.96

13.11

0.94

48.01

58.62

-18.10

255

289.85

34.34

13.20

0.94

48.48

59.30

-18.25

260

294.85

34.72

13.29

0.94

48.95

59.99

-18.41

265

299.85

35.09

13.37

0.94

49.40

60.66

-18.57

270

304.85

35.47

13.46

0.94

49.87

61.35

-18.71

275

309.85

35.84

13.54

0.94

50.32

62.02

-18.86

280

314.85

36.22

13.63

0.94

50.79

62.69

-18.98

285

319.85

36.59

13.71

0.94

51.24

 

 

290

324.85

36.98

13.80

0.94

51.72

 

 

295

329.85

37.35

13.89

0.94

52.18

 

 

300

334.85

37.73

13.98

0.94

52.65

 

 

305

339.85

38.10

14.06

0.94

53.10

 

 

310

344.85

38.48

14.15

0.94

53.57

 

 

315

349.85

38.86

14.23

0.94

54.03

 

 

320

354.85

39.23

14.32

0.94

54.49

 

 

325

359.85

39.61

14.41

0.94

54.96

 

 

330

364.85

39.98

14.49

0.94

55.41

 

 

 

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA „Rēzeknes enerģija”, Rīgas ielā 1, Rēzeknē, LV–4601, e-pasts: rezeknes.energija@inbox.lv, fakss: 64605577, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Brīvības ielā 55, faksa Nr.67097200, vai tās reģionālās struktūrvienības adresē) e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.

Datums 12.02.2013.

14.02.2013. uzklausīšanas sanāksme par AS „Rēzeknes siltumtīkli” iesniegto siltumenerģijas ražošanas tarifa projektu katlu mājām Meža ielā 1 un Atbrīvošanas alejā 155A, Rēzeknē.

2013. gada 14. februārī plkst. 13.00 Rēzeknes pilsētas Kultūras nama zālē, Brāļu Skrindu ielā 3, Rēzeknē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk tekstā – Komisija) rīkos uzklausīšanas sanāksmi par AS „Rēzeknes siltumtīkli” iesniegto siltumenerģijas ražošanas tarifa projektu katlu mājām Meža ielā 1 un Atbrīvošanas alejā 155A, Rēzeknē.

Komisija uz uzklausīšanas sanāksmi ir aicinājusi AS „Rēzeknes siltumtīkli” pilnvaroto pārstāvi, kas varēs komentēt iesniegtā siltumenerģijas ražošanas tarifa projekta būtību un ekonomisko pamatojumu. Uzklausīšanas sanāksmes dalībniekiem tiks dota iespēja uzdot jautājumus un izteikt savus priekšlikumus un ieteikumus par AS „Rēzeknes siltumtīkli” iesniegto siltumenerģijas ražošanas tarifa projektu katlu mājām Meža ielā 1 un Atbrīvošanas alejā 155A.

Interesenti dalību sanāksmē var pieteikt pa telefonu vai e-pastu līdz 2013. gada 13. februārim (kontaktpersona Jānis Kravalis, t. 67873192; janis.kravalis@sprk.gov.lv).

Iepazīties ar AS „Rēzeknes siltumtīkli” iesniegto siltumenerģijas ražošanas tarifa projekta kopsavilkumu katlu mājām Meža ielā 1 un Atbrīvošanas alejā 155A var Komisijas mājas lapā http://www.sprk.gov.lv, sadaļā: Sākumlapa>Licences, tarifi>Enerģētika>Tarifi>Iesniegtie tarifu projekti.

Uzklausīšanas sanāksme tiek rīkota valsts valodā, un gadījumā, ja sanāksmes dalībniekam uzklausīšanas sanāksmes laikā ir nepieciešams lietot kādu svešvalodu, lūdzam nodrošināt tulkojumu valsts valodā.

 

Precizējums „Latvijas Vēstnesī” 23.01.2013. publicētajam paziņojumam par siltumenerģijas ražošanas tarifa projektu katlu mājās Meža ielā 1 un Atbrīvošanas alejā 155a, Rēzeknē, kurā ir iekļauta dabasgāzes akcīzes komponente

A/S „Rēzeknes siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas numurs 40003215480, Rīgas ielā 1, Rēzeknē, LV – 4601, 2013. gada 14. janvārī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas ražošanas tarifa projektu katlu mājām Meža ielā 1 un Atbrīvošanas alejā 155A, Rēzeknē, kas ir aprēķināts saskaņā ar komisijas 2010. gada 14.aprīļa lēmumu Nr. 1/7 „Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” un tarifu veidojošo izmaksu pamatojumu.

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2013. gada 15.aprīli. Lietotājiem jāņem vērā, ka piedāvātais siltumenerģijas ražošanas tarifs nav siltumenerģijas gala tarifs.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par siltumenerģijas ražošanas tarifa projektu lietotājs var A/S „Rēzeknes siltumtīkli”, Rīgas ielā 1, Rēzeknē, iepriekš sazinoties ar izpilddirektoru Rihardu Melni, tālr.: 64625133, e-pasts: rezeknes.siltumtikli@inbox.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt A/S „Rēzeknes siltumtīkli”, Rīgas ielā 1, Rēzeknē, LV–4601, e-pasts: rezeknes.siltumtikli@inbox.lv, fakss: 64625146, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Brīvības ielā 55, faksa Nr.67097200, vai tās reģionālās struktūrvienības adresē) e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.

Dabasgāzes tirdzniecības cena līdz Ls/tūkst.nm3 pie faktiskās siltumspējas
Tarifs gāzei no 20000 līdz 100000, t.m3
Spēkā esošais ražošanas tarifs
Prognozējamais siltumenerģijas ražošanas tarifs ar dabasgāzes akcīzes komponenti katlu mājās Meža ielā 1, Atbrīvošanas alejā 155a, Ls/MWh
Tarifa palielinājums/samazinājums %

130

164.85

31.11 28.79

-7.46

135

169.85

31.73 29.36

-7.47

140

174.85

32.36 29.92

-7.54

145

179.85

32.97 30.49

-7.52

150

184.85

33.58 31.05

-7.53

155

189.85

34.20 31.64

-7.49

160

194.85

34.81 32.19

-7.53

165

199.85

35.43 32.75

-7.56

170

204.85

36.05 33.32

-7.57

175

209.85

36.67 33.88

-7.61

180

214.85

37.28 34.45

-7.59

185

219.85

37.89 35.01

-7.60

190

224.85

38.51 35.58

-7.61

195

229.85

39.13 36.14

-7.64

200

234.85

39.74 36.71

-7.62

205

239.85

40.36 37.27

-7.66

210

244.85

40.97 37.84

-7.64

215

249.85

41.53 38.41

-7.51

220

254.85

42.08 38.97

-7.39

225

259.85

42.63 39.54

-7.25

230

264.85

43.19 40.1

-7.15

235

269.85

43.74 40.67

-7.02

240

274.85

44.29 41.23

-6.91

245

279.85

44.86 41.8

-6.82

250

284.85

45.40 42.36

-6.70

255

289.85

45.96 42.93

-6.59

260

294.85

46.52 43.5

-6.49

265

299.85

47.07 44.06

-6.39

270

304.85

47.63 44.63

-6.30

275

309.85

48.18 45.19

-6.21

280

314.85

48.73 45.76

-6.09

285

319.85

46.32

290

324.85

46.89

295

329.85

47.45

300

334.85

48.02

305

339.85

48.59

310

344.85

49.15

315

349.85

49.72

320

354.85

50.28

325

359.85

50.85

330

364.85

51.41

 
© 2018 Rēzeknes pilsētas dome | Pēdējās izmaiņas: 29.05.2017