Sākumlapa / Dome / Gada pārskats
18.01.2018. 13:46

Gada pārskats

Rēzeknes pilsētas pašvaldības 2016. gada publiskais pārskats

Rēzeknes pilsētas pašvaldības publiskais pārskats

4.1 M

Rēzeknes pilsētas pašvaldības 2015. gada publiskais pārskats

Rēzeknes pilsētas pašvaldības publiskais pārskats

3.4 M

Rēzeknes pilsētas pašvaldības 2014. gada publiskais pārskats

Rēzeknes pilsētas pašvaldības publiskais pārskats

4.4 M

Rēzeknes pilsētas pašvaldības 2013. gada publiskais pārskats

Rēzeknes pilsētas pašvaldības publiskais pārskats

2.7 M

Pielikumi

1.2 M

Rēzeknes pilsētas pašvaldības 2012. gada publiskais pārskats

Rēzeknes pilsētas pašvaldības publiskais pārskats

4.9 M

Rēzeknes pilsētas pašvaldības 2011. gada publiskais pārskats

Rēzeknes pilsētas pašvaldības publiskais pārskats

2.8 M

Pielikumi

6.8 M

Rēzeknes pilsētas pašvaldības 2008. gada publiskais pārskats

Titullapa

1.6 M

Pašvaldības gada pārskats

7.3 M

1. Pielikums (Rēzeknes pilsētas konsolidētais budžets 2009. gadam)

32 K

2. Pielikums (Rēzeknes pilsētas 2009. gada pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi)

32 K

3. Pielikums (Rēzeknes pilsētas 2009. gada pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pēc funkciju klasifikācijas)

151 K

4. Pielikums (Rēzeknes pilsētas 2009. gada speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi)

24 K

5. Pielikums (Rēzeknes pilsētas 2009. gada speciālā budžeta un ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pēc funkciju klasifikācijas)

45 K

6. Pielikums (Rēzeknes pilsētas 2009. gada mērķdotācijas no valsts budžeta)

25 K

7. Pielikums (Pamatbudžeta investīcijas no aizņēmuma līdzekļiem)

24 K

8. Pielikums (Rēzeknes pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda līdzekļu izlietojuma programma 2009. gadam)

30 K

9. Pielikums (Normatīvie rādītāji vispārizglītojošo skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumiem 2009. g. budžetam )

18.5 K

10. Pielikums (Kapitālinvestīciju programmas projektu kopsavilkuma tabula)

38 K

Lēmums par 2009. gada budžeta apstiprināšanu

46 K

Vadības ziņojums

88 K

Saistības 2009. gadam

58 K

Revidentu ziņojums

291 K

Saistošie noteikumi Nr. 4. - 2009 gada budžets

174 K

Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem

60 K

Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats

86 K

Līdzdalības asociēto kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņu pārskats

50 K

Līdzdalības radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņu pārskats

56 K

Pārējo finanšu ieguldījumu izmaiņu pārskats

52 K

Pārskats par aizņēmumiem

59 K

Pārskats par galvojumiem

58 K

Bilance

68 K

Rēzeknes pilsētas pašvaldības 2007. gada publiskais pārskats

Titullapa

421 K

Pašvaldības gada pārskats

3.2 M

1. pielikums (Ieņēmumu izpilde)

36 K

1. pielikums (Konsolidētais budžets 2008.gadam)

29 K

2. pielikums (Izdevumu izpilde)

43 K

2. pielikums (2008.gada pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi)

29 K

3. pielikums (Speciālā budžeta izpilde)

38 K

3. pielikums (2008.gada pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pēc funkciju klasifikācijas)

128 K

4. pielikums (Ziedojumu izpilde)

34 K

4. pielikums (2008.gada speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi)

19.5 K

5. pielikums (2008.gada speciālā budžeta un ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pēc funkciju klasifikācijas)

39 K

6. pielikums (2008.gada mērķdotācijas no valsts budžeta)

22 K

7. pielikums (Pamatbudžeta investīcijas no aizņēmuma līdzekļiem)

22 K

8. pielikums (Īpašuma privatizācijas fonda līdzekļu izlietojuma programma 2008. gadam)

18.5 K

9. pielikums (Normatīvie rādītāji vispārizglītojošo skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumiem 2008.g.budžetam)

21 K

10. pielikums (Kapitālinvestīciju programmas projektu kopsavilkuma tabula)

49 K

11. pielikums (Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.3)

43 K

Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības 2007.gada finanšu un budžeta izpildes pārskata apstiprināšanu

29 K

Bilances posteņu atšifrējumi un skaidrojumi

301 K

2007.gada kopsavilkuma finanšu pārskata pielikums

116 K

Pārējo finanšu ieguldījumu izmaiņu pārskats

34 K

Rēzeknes domes saistības 2008. gadam

51 K

Naudas līdzekļu un to ekvivalentu izvietojums

68 K

Bilance

89 K

Līdzdalības asociēto kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņu pārskats

95 K

Līdzdalības radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņu pārskats

92 K

Pārskats par debitoriem

58 K

Pārskats par kreditoriem

80 K

Pārskats par aizņēmumiem

78 K

Pārskats par galvojumiem

85 K
 
© 2018 Rēzeknes pilsētas dome | Pēdējās izmaiņas: 16.06.2017