Sākumlapa / Dome / Budžets
18.01.2018. 13:51

Konsolidētais budžets

Rēzeknes pilsētas konsolidētā budžeta (pamatbudžeta un speciālā budžeta) ieņēmumu kopējais apjoms 2017. gadā ir 30,5 milj. eiro, kas ir par 3,4 milj. eiro mazāk nekā 2016. gadā. Konsolidētā budžeta izdevumu kopējais apjoms 2017. gadam plānots 34,6 milj. eiro apmērā jeb par 3,3 milj. eiro vairāk nekā iepriekšējā gadā. Rēzeknes pilsētas budžeta finansēšanas daļa – 4,1 milj. eiro, kuru veido budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā – 2,0 milj. eiro, ko plānots novirzīt budžeta izdevumu finansēšanai, starpība starp plānotajiem un atmaksājamajiem aizņēmumiem – 2,1 milj. eiro.

Pamatbudžeta ieņēmumi

Pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 29,5 milj. eiro apmērā. Pamatbudžeta ieņēmumos lielākais īpatsvars ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim – 49% jeb 14,5 miljoni eiro, kas ir par 872,3 tūkst. eiro vairāk nekā 2016. gada faktiskie ieņēmumi.

Nodokļu ieņēmumi no nekustamā īpašuma (par zemi, ēkām, būvēm un mājokļiem) 2017. gadā prognozēti 830,3 tūkst. eiro apmērā (2,8% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem). Plānots, ka 2017. gadā nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi būs par 146 tūkst. mazāki nekā 2016. gada faktiskie ieņēmumi.

Pārējie pašu ieņēmumi un ieņēmumi no maksas pakalpojumiem, kuru īpatsvars veido 11% no kopējā ieņēmumu apjoma, plānoti – 3,3 milj. eiro apmērā, tajā skaitā azartspēļu nodoklis – 223 tūkst. eiro, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi – 1,7 milj. eiro, saņemtie transferti no citām pašvaldībām – 1,3 milj. eiro, nodevas, soda naudas un citi maksājumi – 42,9 tūkst. eiro. 2017.gada budžetā ir plānoti ieņēmumi no pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas 68 tūkst. eiro.

Valsts budžeta transferti 2017. gadā plānoti 10,9 milj. eiro apmērā, kas veido 36.9% no kopējiem ieņēmumiem.

Mērķdotācijas no valsts budžeta paredzētas 10,9 milj. eiro. Mērķdotācijas pedagoģisko darbinieku atalgojumam tiek plānotas, ņemot vērā likumā „Par valsts budžetu 2017. gadam” Rēzeknes pilsētas pašvaldībai paredzēto finansējumu šī gada 8 mēnešiem no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. augustam.

2017. gadā Rēzeknes pilsētai tiek piešķirta dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda – 4 147 418 eiro. Dotācija no valsts budžeta par iemītniekiem veco ļaužu pansionātos un centros, kas tajos ievietoti līdz 1998. gada 1. janvārim, Rēzeknes pilsētai noteikta 34 160 eiro.

Pamatbudžeta izdevumi

Pamatbudžeta izdevumi plānoti 33,2 milj. eiro apmērā. Rēzeknes pilsētas pašvaldības 2017. gada prioritātes, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, nemainīsies. Pamatbudžeta izdevumu sadaļā lielākais izdevumu apjoms ir izglītībai, sociālajai jomai, pilsētas infrastruktūras attīstībai. Budžeta prioritātes ir: saglabāt un attīstīt izglītības, kultūras un sporta iestāžu tīklu un to sniegtos pakalpojumus; saglabāt sociālos pabalstus maznodrošinātajai sabiedrības daļai, kā arī sagatavot tehnisko dokumentāciju jauniem Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansētiem projektiem un uzsākt to īstenošanu.

Rēzeknes pilsētas pamatbudžeta kopējie uzturēšanas izdevumi 2017. gadam plānoti 26,7 milj. eiro apmērā, no tiem atalgojumam – 11,7 milj. eiro. Rēzeknes pilsētas pašvaldībā 2017. gadā, salīdzinot ar 2016. gadu, paredzēts izdevumu palielinājums atlīdzībai par 676,2 tūkst. eiro, t.sk. izglītības iestādēs – par 486,1 tūkst. eiro, sociālās aprūpes iestādēs – par 84,7 tūkst. eiro, kultūras iestādēs – par 70,1 tūkst. eiro, sporta  iestādēs – par 13,5 tūkst. eiro, bāriņtiesas darbiniekiem  un administrācijas un Pilsētas saimniecības pārvaldes darbiniekiem  21,8  tūkst. eiro. Izdevumi kapitālajām iegādēm, kapitālajam remontam un investīcijām plānoti 6,5 milj. eiro.

Vislielākais izdevumu apjoms ikgadējā pamatbudžetā tiek plānots izglītības nozarei – 13,1 milj. eiro (t.sk. mērķdotācija – 4,8 milj. eiro), kas ir 39,5% no pamatbudžeta kopējā izdevumu apjoma. Pirmsskolas izglītības iestāžu uzturēšanai – 3,8 milj. eiro, pamatizglītības, vispārējās izglītības iestāžu uzturēšanai – 7,3 milj. eiro, interešu izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai paredzēti 1,3 milj. eiro. Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra uzturēšanas izdevumi – 548,3 tūkst. eiro. Sporta pārvaldes (BJSS) budžeta izdevumi izglītības nozarei ir plānoti 521 522 eiro apmērā.

Kultūrai, atpūtai un sportam plānotais izdevumu apjoms ir 7,4 milj. eiro, kas ir 22,4% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem. Uz šo nozari attiecināmi Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centra un tā pakļautībā esošo iestāžu uzturēšanas izdevumi, izdevumi pilsētas kultūras pasākumiem, kopsummā – 2,36 milj. eiro. Austrumlatvijas reģionālā daudzfunkcionālā centra (SIA “Austrumlatvijas koncertzāle”) darbības nodrošināšanai 2017. gadā paredzēta pašvaldības budžeta dotācija – 807,1 tūkst eiro. Sinagogas uzturēšanai 2017. gadā paredzēti  6,9 tūkst. eiro.

Rēzeknes pilsētas budžeta izdevumi sporta nozarei paredzēti 4,4 milj. eiro. Projekta „Olimpiskā centra „Rēzekne” būvniecība” īstenošanai plānoti 3,7 milj. eiro. 2017. gadā ir piešķirta mērķdotācija no valsts budžeta – 800 000 eiro un plānots ņemt aizņēmumu Valsts kasē 2,7 milj. eiro. 2016.gadā tika noslēgts deleģēšanas līgums ar SIA “Olimpiskais centrs “Rēzekne””, saskaņā ar kuru daudzfunkcionālās sporta ēkas uzturēšanai 2017. gadā paredzēta dotācija 115,1 tūkst. eiro apmērā, tas ir par 15,1 tūkst. eiro vairāk kā 2016.gadā. Plānotais palielinājums paredzēts sporta skolas audzēkņu bezmaksas nodarbību nodrošināšanai laukumā ar speciālo segumu. Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldes budžeta kopējie izdevumi 2017. gadam plānoti 1,1 milj. eiro.

Ekonomiskajai darbībai paredzēts finansējums 2,4 milj. eiro apmērā, kas ir 7,4% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem.

Dotācijas kopējais apjoms pilsētas sabiedriskajam transportam 2017. gada budžetā paredzēts 794 350 eiro apmērā.

Pašvaldības infrastruktūras uzturēšanai 2017. gadā tiek plānots finansējums 2,5 milj. eiro, kas ir 7,7% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem. Izdevumi galvenokārt saistīti ar pilsētas ielu, ceļu, tiltu, apgaismojuma sistēmas un kapsētu uzturēšanu. Pilsētas ielu apgaismošanai piešķirti 260,9 tūkst. eiro. Mājokļu attīstības programmā plānoti izdevumi 301,9 tūkst. eiro. Piemiņas vietas izveidei Latgales kongresa simtgadei Atbrīvošanas alejā 61 paredzēti 554 960 eiro.

Sociālajai aizsardzībai 2017. gada pamatbudžetā paredzēti izdevumi 5,0 milj. eiro – 15,1% no pamatbudžeta kopējā apjoma. Šīs nozares izdevumos ietilpst pārvaldes „Sociālais dienests” pārziņā esošo iestāžu un pasākumu finansējums un palīdzība maznodrošinātajiem iedzīvotājiem.

Sociālo pabalstu izmaksai plānoti 1,3 milj. eiro, kas ir 26% no sociālā budžeta kopējiem izdevumiem. 2017. gadā viss finansējums sociālo pabalstu izmaksai jānodrošina no pašvaldības budžeta. Sakarā ar pensiju indeksāciju, tām ģimenēm, kuras sastāv no pensionāriem un invalīdiem, plānots paaugstināt ienākumu līmeni uz vienu personu, lai iegūtu maznodrošinātas ģimenes statusu, no 272 eiro uz 277 eiro. 2017. gadā plānots izveidot četrus jaunus sociālās palīdzības veidus.

Bāriņtiesas darbības nodrošināšanas izdevumi – 66,1 tūkst. eiro.

Pasākuma „NVA projekts Atbalsts bezdarba gadījumā” nodrošināšanai 2017. gadā paredzēti 222,5 tūkst. eiro.

Vispārējo valdības dienestu darbības nodrošināšanai paredzēti 2,6 milj. eiro. Šis finansējums ir paredzēts domes un pašvaldības administrācijas darbības nodrošināšanai – 2,3 milj. eiro, izdevumiem neparedzētiem gadījumiem – 103,3 tūkst. eiro.

Investīciju programma

Likums „Par valsts budžetu 2017. gadam” ierobežo pašvaldību iespējas piesaistīt ārējos finanšu resursus savu izdevumu finansēšanai, nosakot ierobežojumus, kādiem mērķiem pašvaldības var ņemt aizņēmumus.

Izvērtējot Rēzeknes pilsētas pašvaldības budžeta finansiālās iespējas un projektu realizācijas termiņus, pamatbudžeta kapitālinvestīciju programmā 2017. gadam iekļauti projekti par kopējo summu 21,2 milj. eiro, no tiem pašvaldības finansējums – 7,7 milj. eiro.

Lielākie projekti 2017.gadā:

Rēzeknes pilsētas pašvaldības finansētie projekti:

 • Olimpiskā centra “Rēzekne” būvniecība – 3,6 milj. eiro;
 • Nakts patversmes-atskurbtuves izveide, rekonstruējot ēku Bukmuižas ielā 3, Rēzeknē – 429 tūkst. eiro;
 • Bukmuižas ielas posma no Latgales ielas līdz Varslavāna ielai remontdarbi – 701 tūkst. eiro;
 • Kr.Valdemāra ielas posma no Dārzu ielas līdz Raiņa ielai remontdarbi – 139,6 tūkst. eiro;
 • Rancāna ielas posma no Raiņa ielas līdz Zemnieku ielai remontdarbi – 79,4 tūkst. eiro;
 • piemiņas vietas izveide Latgales kongresa 100-gadei Atbrīvošanas alejā 61 – 554,9 tūkst. eiro;
 • tehniskās dokumentācijas sagatavošana plānojamiem projektiem – 499,3 tūkst. eiro.

Eiropas Savienības līdzfinansētie projekti:

 • bij. katlu mājas Atbrīvošanas alejā 155A atjaunošana un pārbūve, izveidojot biznesa centru un ražošanai paredzēto publisko infrastruktūru – 1,1 milj. eiro;
 • industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados – 2,5 milj. eiro;
 • projekts "Atbalsts komercdarbības attīstībai, izveidojot Kovšu ezera parka darbībai nepieciešamo publisko infrastruktūru" – 1,3 milj. eiro;
 • uzņēmējdarbību veicinošās infrastruktūras izveide rūpniecisko teritoriju atjaunošanai Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona RSEZ teritorijā – 3,3 milj. eiro;
 • Latgales ielas pārbūve posmā no Daugavpils ielas līdz Ludzas ielai, Rēzeknē – 2,0 milj. eiro;
 • Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldes ēkas, energoefektivitātes uzlabošana – 900 tūkst. eiro;
 • pirmsskolas izglītības iestādes ēkas Metālistu ielā 2 energoefektivitātes paaugstināšana – 400 tūkst. eiro.
 
© 2018 Rēzeknes pilsētas dome | Pēdējās izmaiņas: 21.02.2017